Cyberduck Mountain Duck CLI

help/en/howto/eucalyptus: Eucalyptus Walrus S3.cyberduckprofile

File Eucalyptus Walrus S3.cyberduckprofile, 618 bytes (added by dkocher, on Oct 9, 2012 at 8:25:36 AM)
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3<plist version="1.0">
4    <dict>
5        <key>Protocol</key>
6        <string>s3</string>
7        <key>Vendor</key>
8        <string>eucalyptus</string>
9        <key>Description</key>
10        <string>Eucalyptus Walrus S3</string>
11        <key>Default Hostname</key>
12        <string>ecc.eucalyptus.com</string>
13        <key>Default Port</key>
14        <string>8773</string>
15        <key>Context</key>
16        <string>/services/Walrus</string>
17    </dict>
18</plist>