Cyberduck Mountain Duck CLI

#2497 closed defect (worksforme)

å ä ö

Reported by: patrik@ygonlab.com Owned by: dkocher
Priority: normal Milestone:
Component: core Version: 3.0.2
Severity: normal Keywords:
Cc: Architecture:
Platform:

Description

hej

å, ä och ö + udda symboler funderar inte med cyberduck.

Man kan inte ladde ner filer med cyberduck som är döpta så. Man kan tyvärr inte döpa om dem heller.

Är deta något ni siktar på att försöka lösa?

mvh Patrik

Change History (1)

comment:1 Changed on Sep 9, 2008 at 9:23:45 PM by dkocher

  • Milestone 3.1 deleted
  • Resolution set to worksforme
  • Status changed from new to closed

Refer to help/en/problems?.

Note: See TracTickets for help on using tickets.