Cyberduck Mountain Duck CLI

Timeline


and

Dec 22, 2018:

4:41 PM Changeset [45930] by dkocher
 • trunk
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVTimestampFeatureTest.java
Add test.
4:40 PM Changeset [45928] by dkocher
 • trunk
 • trunk/ssh/src/test/java/ch/cyberduck/core/sftp/SFTPTimestampFeatureTest.java
Add test.
4:39 PM Changeset [45927] by dkocher
 • trunk
 • trunk/onedrive/src/test/java/ch/cyberduck/core/onedrive/GraphTimestampFeatureTest.java
Add test.
10:11 AM Changeset [45925] by dkocher
 • trunk
 • trunk/openstack/src/main/java/ch/cyberduck/core/openstack/SwiftObjectListService.java
Review.

Dec 21, 2018:

3:29 PM Changeset [45924] by dkocher
 • trunk
 • trunk/dracoon/src/test/java/ch/cyberduck/core/sds/AbstractSDSTest.java
Fix tests.
3:21 PM Changeset [45923] by dkocher
 • trunk
 • trunk/s3/src/test/java/ch/cyberduck/core/worker/SingleTransferWorkerTest.java
Fix test.
3:03 PM Changeset [45922] by dkocher
 • trunk
 • trunk/googledrive/src/test/java/ch/cyberduck/core/googledrive/DriveMoveFeatureTest.java
Review.
3:03 PM Changeset [45921] by dkocher
 • trunk
 • trunk/dropbox/src/test/java/ch/cyberduck/core/dropbox/DropboxMoveFeatureTest.java
Review.
3:03 PM Changeset [45920] by dkocher
 • shelves/12.2018
 • trunk
 • trunk/core/src/main/java/ch/cyberduck/core/Host.java
 • trunk/ftp/src/main/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPExceptionMappingService.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/SessionFactoryTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/CopyWorkerTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/FTPDirectoryFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/FTPListServiceTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/FTPMoveFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/FTPTouchFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/FTPWriteFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/MoveWorkerTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/SingleTransferWorkerTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/AbstractFTPTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/DataConnectionActionExecutorTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPAttributesFinderFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPCommandFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPDeleteFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPDirectoryFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPExceptionMappingServiceTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPMFMTTimestampFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPMoveFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPReadFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPSessionTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPUTIMETimestampFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPUnixPermissionFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPWorkdirServiceTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPWriteFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPDefaultListServiceTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPListResponseReaderTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPListServiceTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPMlsdListResponseReaderTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPMlsdListServiceTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPStatListServiceTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/AXSPortFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/FilezillaFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/FreeboxFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/HPTru64ParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/MicrosoftFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/NTFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/NetwareFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/OpensolarisFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/RumpusFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/StingrayFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/TrellixFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/UnixFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/WebstarFTPEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/vsFTPdEntryParserTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/shared/DefaultDownloadFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/shared/DefaultHomeFinderServiceTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/shared/DefaultUploadFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/shared/StatefulDefaultCopyFeatureTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/worker/ConcurrentTransferWorkerTest.java
 • trunk/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/worker/CopyWorkerTest.java
Merge pull request #1529 in ITERATE/cyberduck from …
3:02 PM Changeset [45919] by dkocher
 • shelves/12.2018
 • shelves/12.2018/core/src/main/java/ch/cyberduck/core/Host.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/main/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPExceptionMappingService.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/SessionFactoryTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/CopyWorkerTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/FTPDirectoryFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/FTPListServiceTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/FTPMoveFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/FTPTouchFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/FTPWriteFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/MoveWorkerTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/SingleTransferWorkerTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/AbstractFTPTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/DataConnectionActionExecutorTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPAttributesFinderFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPCommandFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPDeleteFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPDirectoryFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPExceptionMappingServiceTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPMFMTTimestampFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPMoveFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPReadFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPSessionTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPUTIMETimestampFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPUnixPermissionFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPWorkdirServiceTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/FTPWriteFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPDefaultListServiceTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPListResponseReaderTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPListServiceTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPMlsdListResponseReaderTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPMlsdListServiceTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/list/FTPStatListServiceTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/AXSPortFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/FilezillaFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/FreeboxFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/HPTru64ParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/MicrosoftFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/NTFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/NetwareFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/OpensolarisFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/RumpusFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/StingrayFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/TrellixFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/UnixFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/WebstarFTPEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/ftp/parser/vsFTPdEntryParserTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/shared/DefaultDownloadFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/shared/DefaultHomeFinderServiceTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/shared/DefaultUploadFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/shared/StatefulDefaultCopyFeatureTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/worker/ConcurrentTransferWorkerTest.java
 • shelves/12.2018/ftp/src/test/java/ch/cyberduck/core/worker/CopyWorkerTest.java
Rewrite as embedded tests.
3:02 PM Changeset [45918] by dkocher
 • shelves/19.12.2018
 • trunk
 • trunk/webdav/pom.xml
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/SessionFactoryTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/CopyWorkerTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVDirectoryFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVListServiceTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVMoveFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVReadFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVTouchFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVWriteFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/SingleTransferWorkerTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/AbstractDAVTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVAttributesFinderFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVCopyFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVDeleteFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVDirectoryFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVExceptionMappingServiceTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVFindFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVListServiceTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVMetadataFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVMoveFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVQuotaFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVReadFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVSessionTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVTimestampFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVUploadFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVWriteFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/shared/DefaultAttributesFinderFeatureTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/worker/CopyWorkerTest.java
 • trunk/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/worker/SingleTransferWorkerTest.java
Merge pull request #1530 in ITERATE/cyberduck from …
2:33 PM Changeset [45917] by dkocher
 • shelves/19.12.2018
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/main/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVSession.java
Add missing reply validation.
2:33 PM Changeset [45916] by dkocher
 • shelves/19.12.2018
 • shelves/19.12.2018/webdav/pom.xml
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/SessionFactoryTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/CopyWorkerTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVDirectoryFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVListServiceTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVMoveFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVReadFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVTouchFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/DAVWriteFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/cryptomator/SingleTransferWorkerTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/AbstractDAVTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVAttributesFinderFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVCopyFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVDeleteFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVDirectoryFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVExceptionMappingServiceTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVFindFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVListServiceTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVMetadataFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVMoveFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVQuotaFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVReadFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVSessionTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVTimestampFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVUploadFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/dav/DAVWriteFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/shared/DefaultAttributesFinderFeatureTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/worker/CopyWorkerTest.java
 • shelves/19.12.2018/webdav/src/test/java/ch/cyberduck/core/worker/SingleTransferWorkerTest.java
Rewrite as embedded tests.
2:33 PM Changeset [45915] by dkocher
 • trunk
 • trunk/core/src/test/java/ch/cyberduck/ui/browser/UploadTargetFinderTest.java
Fix test.
11:55 AM Ticket #10562 (Facilitate adding bookmarks for multiple accounts using OAuth) created by aps_bario
I have several different accounts with Google, DropBox and OneDrive …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.
swiss made software