Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 2 and Version 3 of help/no/faq


Ignore:
Timestamp:
Aug 31, 2008 11:37:49 PM (12 years ago)
Author:
wilfred
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/no/faq

  v2 v3  
  99Cyberduck er gratis programvare. Gratis programvare er et spørsmål om brukernes frihet til å bruke, kopiere, distribuere, studere, endre og forbedre programvaren. Hvis du synes at dette programmet er nyttig, vær da så vennlig å overvei en donasjon. Dette vil ikke bare vise hvor mye du setter pris på programvaren, men vil også hjelpe til å videreutvikle denne i framtiden. Det vil bidra til å gjøre Cyberduck enda bedre! Se http://cyberduck.ch/donate.
  1010
  11 === Cyberduck isn't available in my language! ===
  12 Why not translate it yourself? Contact me and I'll send you the relevant files. Current available localizations are English, Czech, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Slovak, Spanish, Chinese (Traditional and Simplified), Russian, Swedish, Hungarian, Danish, Polish, Indonesian, Catalan, Welsh and Thai.
   11=== Cyberduck finnes ikke på mitt språk! ===
   12Hvorfor ikke oversette selv? Kontakt meg og jeg vil sende deg de relevante filene. Oversettelser som allerede finnes tilgjengelige, er engelsk, tsjekkisk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, portugisisk, slovakisk, spansk, kinesisk (tradisjonell og forenklet), russisk, svensk, ungarsk, dansk, polsk, indonesisk, katalansk, walisisk og thai.
  1313
  14 === What are the requirements to run Cyberduck? ===
  15 Cyberduck 3 requires Mac OS X 10.4 or later. Previous versions run on 10.3.9. Refer to the [http://cyberduck.ch/changelog changelog]. Make sure to install the latest Java Update from the System Software Update.
   14=== Hva kreves for å bruke Cyberduck? ===
   15Cyberduck 3 krever Mac OS X 10.4 eller nyere. Tidligere versjoner kan brukes med 10.3.9. Se [http://cyberduck.ch/changelog changelog]. Sjekk at du har installert den seneste Javaoppdateringen fra Programvareoppdatering.
  1616
  17 === How do I submit a bug report? ===
  18 [http://trac.cyberduck.ch/newticket Open a new ticket] using the issue tracker with a description of what you have a done and what went wrong. Make sure to look or search for existing tickets first.
   17=== Hvordan sender jeg inn en feilrapport? ===
   18[http://trac.cyberduck.ch/newticket Åpne en ny billett/ticket] ved å bruke problemsøkerfunksjonen med en beskrivelse av hva du gjorde (på engelsk) og hva som gikk galt. Se etter eller søk etter allerede eksisterende billetter først.
  1919
  20 === How do I request a feature? ===
  21 Look or search first in the issue tracker if this hasn't been requested before. If not, then open a new ticket describing the missing functionality.
   20=== Hvordan ber jeg om en ny funksjon? ===
   21Se eller søk med problemsøkerfunksjonen om denne har blitt etterspurt tidligere. Hvis ikke, åpne en ny billett som beskriver (på engelsk) den manglende funksjonen.
  2222
  23 === How can I access Cyberduck bookmarks with Quicksilver? ===
  24 Open the Quicksilver Preferences and install the Cyberduck Module. Then when Cyberduck is selected in Quicksilver use the right-arrow key.
   23=== Hvordan kan jeg komme til Cyberduck sine bokmerker med Quicksilver? ===
   24Åpne Quicksilvers innstillinger og installer Cyberduck-modulen. Når så Cyberduck er valgt i Quicksilver, bruk den høyre piltasten.
  2525
  26 === Why isn't there a local file viewer in Cyberduck? ===
  27 That's what Finder.app is for. Use drag and drop (eventually together with Exposé) or Menu File → Upload instead You can also copy files in the Finder.app and then paste them in Cyberduck using Menu Edit → Paste from Finder.
   26=== Hvorfor har ikke Cyberduck sin egen filviser? ===
   27Det er hva Finder er til for. Bruk dra-og-slipp (eventuelt sammen med Exposé) eller menyen Fil → Last opp... istedet. Du kan også kopiere flier i Finder og så klistre dem inn i Cyberduck ved å bruke menyen Rediger → Lim inn fra Finder (Paste from Finder).
  2828
  29 === What proxy servers does Cyberduck support? ===
  30 SOCKS 4/5. You can adjust the proxy settings in the System Preferences.
   29=== Hvilke proxytjenere støtter Cyberduck? ===
   30SOCKS 4/5. Du kan justere proxyinnstillingene i Systemvalg.
  3131
  32 === Where does Cyberduck store its Preferences? ===
  33 In {{{~/Library/Application Support/Cyberduck/}}} and {{{~/Library/Preferences/ch.sudo.cyberduck.plist}}}
   32=== Hvor lagrer Cyberduck innstillingene sine? ===
   33In {{{~/Bibliotek/Application Support/Cyberduck/}}} og {{{~/Bibliotek/Preferences/ch.sudo.cyberduck.plist}}}
  3434
  35 === Are there any unknown features of Cyberduck? ===
  36 There are some settings which aren't yet available in the Preferences either because they are not considered stable yet or not of general interest. These are the following: (To enable one of these features type the commands in a Terminal.app window.)
   35=== Finnes det noen ukjente funksjoner i Cyberduck? ===
   36Det er noen innstillinger som enda ikke er tilgjengelige via Innstillinger, enten fordi de ikke anses å være stabile nok enda, eller fordi de ikke har noen allmenn interesse. Disse er som følger: (For å aktivere en av disse funksjonene, skriv inn kommandoene i et Terminalvindu.)
  3737
  3838
  39  * Don't save bookmarks
   39 * Ikke arkiver bokmerker
  4040{{{
  4141defaults write ch.sudo.cyberduck favorites.save false
  4242}}}
  4343
  44  * Don't change document icon to Cyberduck icon while downloading
   44 * Ikke endre dokumentikonet til Cyberducks ikon ved nedlasting
  4545{{{
  4646defaults write ch.sudo.cyberduck queue.download.updateIcon false
  4747}}}
  4848
  49  * Disable Bonjour support
   49 * Slå av støtte for Bonjour
  5050{{{
  5151defaults write ch.sudo.cyberduck rendezvous.enable false
  5252}}}
  5353
  54  * Disable Growl support
   54 * Slå av støtte for Growl
  5555{{{
  5656defaults write ch.sudo.cyberduck growl.enable false
  5757}}}
  5858
  59  * ''Add to Keychain'' unchecked by default in login prompt
   59 * ''Legg til Nøkkelringtilgang'' ikke valgt som forvalg ved innloggningsforespørsel
  6060{{{
  6161defaults write ch.sudo.cyberduck connection.login.addKeychain false
  6262}}}
  6363
  64 === My preferred editor isn't supported. ===
  65 An editor must support the external editor protocol (ODB). It is currently not possible to use an arbitrary editor.
   64=== Mitt favoritt skriveprogram støttes ikke. ===
   65Skriveprogrammet må støtte protokollen for eksterne skriveprogram (ODB). Det er for øyeblikket ikke mulig å bruke et skriveprogram helt etter eget skjønn.
swiss made software