Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 3 and Version 4 of help/sk/howto/bookmarks


Ignore:
Timestamp:
Nov 18, 2010 11:10:30 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/bookmarks

  v3 v4  
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Záložky =
  44
  5 === Pridanie novej záložky ===
   5== Zobrazenie a skrytie záložiek ==
  66
  7 Vyberte z ponuky ''Zobrazenie → Vysunúť'' záložky. Pre pridanie pripojeného servera zobrazeného v okne prehliadača, kliknite na tlačítko „+“. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete upraviť ďalšie vlastnosti záložky (napríklad popis).
   7Zobrazenie záložiek v okne prehliadača možno prepínať použitím ponuky ''Záložky → Zobraziť/skryť záložky (Command-B)'', alebo kliknutím na ikonu záložiek v navigačnom riadku nástrojov. V závislosti na veľkosti ikon záložiek zvolených v paneli ''Cyberduck → Predvoľby → Prehliadač → Záložky'', zobrazí sa zoznam záložiek pozostávajúci z popisu, URL, používateľa a poznámky.
  88
  9 [[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_add.png)]]
   9== Triedenie ==
  1010
  11 Rovnako tak môžete pretiahnuť ikonu v titulku okna prehliadača na lištu záložiek, alebo do ''Finderu''.
   11Záložky možno ťahom premiestniť na inú pozíciu v zozname.
   12
   13== Filtrovanie ==
   14
   15Použitím vyhľadávacieho poľa (''Command-/'') možno záložky filtrovať podľa popisu a názvu servera. V zozname záložiek sa zobrazia len záložky zodpovedajúce hľadanému výrazu. Vyhľadávač nerozlišuje veľké a malé znaky.
   16
   17== Skupiny ==
   18
   19V #285.
   20
   21== Pridanie novej záložky ==
   22=== Z platného spojenia ===
   23 * Označte ponuku ''Záložky → Zobraziť/skryť záložky''. Pre pridanie servera pripojeného k tomuto prehliadaču medzi záložky, kliknite na tlačidlo plus (v spodnej časti okna). Zobrazí sa panel, kde možno ďalej upraviť vlastnosti záložky (napríklad popis).
   24
   25[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/bookmarks/Add%20Bookmark.png)]]
   26
   27 * Ťahajte proxy ikonu z titulku okna prehliadača na zobrazený zoznam záložiek (viď vyššie) alebo do ''Findera'' (napríklad na plochu). Nové spojenie potom možno nadviazať dvojitým kliknutím na takto vytvorený súbor vo ''Finderi''.
  1228
  1329[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_drag.png)]]
  1430
  15 === Úprava záložiek ===
   31=== Z aplikácie tretej strany ===
   32Novú záložku možno vytvoriť aj ťahom URL z aplikácie treťej strany do zoznamu záložiek. Môže ísť o odkaz vložený do webstránky, resp. pochádzajúci z akéhokoľvek zdroja textu.
  1633
  17 Vyberte z ponuky ''Záložky → Upraviť'' záložku. Zobrazí sa dialóg, v ktorom môžete upraviť vlastnosti záložky.
   34== Upravenie záložky ==
  1835
  19 [[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_edit.png)]]
   36Označte ponuku ''Záložky → Upraviť záložku…'' (alebo kliknite na tlačidlo s ikonou ceruzky v spodnej časti zoznamu záložiek). Zobrazí sa panel umožňujúci upraviť vlastnosti záložky. V prípade, že nakonfigurovaný server nie je dosiahnuteľný, zobrazí sa vedľa poľa s jeho URL varovná ikona. Kliknutie na ňu otvorí ''Diagnostiku siete''.
  2037
  21 === Exportovanie záložiek ===
   38=== Protokol ===
  2239
  23 Pretiahnite záložku z lišty záložiek kamkoľvek do aplikácie ''Finder'' (napríklad na plochu). Dvojitým kliknutím na dokument vo Finderi nadviažete spojenie so serverom špecifikovaným v záložke.
   40Informáciu o type protokolu vám oznámi váš poskytovateľ hostingovej služby. [wiki:help/sk/howto/connection#Supportedprotocols Protokol] možno zmeniť v rozbaľovacej ponuke celkom hore.
   41
   42[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/bookmarks/Amazon%20S3%20Bookmark.png)]]
   43
   44=== Popis (nickname) ===
   45Ľubovoľný názov popisujúci záložku pre jednoduchý prístup (napríklad pomocou filtrovania). Záložku tiež možno označiť zapísaním jej názvu pri zobrazenom zozname záložiek.
   46
   47=== Server (hostname) ===
   48Názov servera. Tento údaj nie je upraviteľný v prípade, ak ste zvolili protokol s preddefinovaným, nekonfigurovateľným hostname.
   49
   50=== Používateľ (username) ===
   51Prihlasovací údaj od vášho poskytovateľa služby.
   52
   53=== Overenie verejným kľúčom ===
   54Len pre [wiki:help/sk/howto/sftp SFTP] spojenia. Namiesto hesla vyberte pre autentifikáciu súkromný kľúč. Ak je kľúč chránený heslom, budete vyzvaný na jeho zadanie kvôli dešifrovaniu kľúča.
   55
   56=== Cesta ===
   57Počiatočný pracovný priečinok po pripojení sa k serveru. Ak chcete skonfigurovať funkčné webové umiestnenia (URL), musí to byť dokumentový koreň webservera.
   58
   59=== Kam ukladať ===
   60Predvolené umiestnenie pre súbory prevzaté z tohto servera.
   61
   62=== Prenos súborov ===
   63Vyberte, či sa má pre prenosy nadviazať nové spojenie, alebo použiť existujúce spojenie prehliadača. Pri využití spojenia prehliadača budú prenosy blokovať ostatné operácie.
   64
   65=== Režim spojenia ===
   66Len pre [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] spojenia. Viď [wiki:help/sk/howto/ftp#FTPConnectMode režim FTP spojenia].
   67
   68=== Znaková sada ===
   69Len pre [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] spojenia. Kódovanie znakov názvov súborov na serveri. Ak sa pri otvorenom spojení zobrazujú v prehliadači nesprávne znaky, zmeňte kódovanie pomocou ponuky ''Zobrazenie → Znaková sada''. Vyskúšajte {{{UTF-8}}} (predvolené), {{{ISO-8859-2}}} alebo {{{Windows-1250}}}. Viď [wiki:help/sk/howto/ftp#CharacterEncoding znakové sady].
   70
   71=== Časové pásmo ===
   72Pre všetky protokoly okrem [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] sú časové údaje zo servera hlásené v [http://en.wikipedia.org/wiki/Coordinated_Universal_Time UTC], takže nie je potrebná žiadna konfigurácia. Všetky časové údaje zobrazované v prehliadači sú automaticky prevádzané na časové pásmo nastavené v ''Systémových predvoľbách'' a zobrazujú sa v miestnom čase. Pre [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] je však pre časové údaje vo výpisoch priečinkov predpokladané miestne časové pásmo. Ak je server nakonfigurovaný na iné časové pásmo ako váš počítač a pre informácie o zmenách položiek vracia lokálny čas, vznikne posun spôsobený rozdielnymi časovými pásmami. Pre získanie správneho lokálneho času pre informácie o zmenách položiek v prehliadači, nastavte v parametroch záložky požadované časové pásmo servera. Vyberte ponuku ''Záložky → Upraviť záložku…''
   73
   74== Webové umiestnenie ==
   75
   76With a valid configuration, you can open the corresponding HTTP URL of a file selected with your default web browser or copy the URL to the cipboard. You can select multiple files in the browser for a list of URLs.
   77
   78Enter the HTTP URL of the webserver using a different hostname than what you connect to using FTP. You also have to specify a reasonable default path in your bookmark (e.g. `/home/dkocher/public_html/`). That must be the directory accessed by the web server as your document root. Using an Apache webserver, this is equivalent to the `DocumentRoot` directive.
   79
   80 * Open Web URL. The ''Web URL'' can be found in the ''File → Open URL'' menu and as an optional toolbar item in the browser window. Use ''View → Customize Toolbar...'' to add the ''Open in Browser'' button to your default browser toolbar.
   81
   82 * Copy Web URL. The ''Web URL'' can be found in the ''Edit → Copy URL'' menu.
   83
   84== Export záložiek ==
   85
   86Drag the bookmark from the Bookmark Drawer anywhere to the ''Finder.app'' (e.g. the Desktop). You can double click the document in the ''Finder.app'' to open a new connection to the server specified in the bookmark. To backup all bookmarks, refer to [wiki:help/en/faq#WheredoesCyberduckstoreitsPreferences this FAQ entry].
  2487
  2588[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_export.png)]]
  2689
  27 === Importovanie záložiek ===
   90== Import záložiek ==
  2891
  29 Jednoducho pretiahnite záložkový súbor z aplikácie ''Finder'' na lištu záložiek.
   92Just drag the bookmark file from the ''Finder.app'' to the Bookmark drawer.
  3093
  3194[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_import.png)]]
   95
   96=== Z aplikácií tretích strán ===
   97
   98You are asked if you want import bookmarks from the following list of applications if the application is still installed on your system and bookmarks configured with that application are found.
   99 * ''Transmit 4'' (od ''[milestone:3.7 3.7]'')
   100 * ''Filezilla''
   101 * ''Fetch''
   102 * ''Flow''
   103 * ''Interarchy''
   104 *  ''FileZilla''
   105 * ''SmartFTP''
   106 * ''FlashFXP''
   107 * ''WS_FTP''
   108 * ''FlashFXP 3/4''
   109 * ''CrossFTP''
   110 * ''FireFTP''
   111 * ''CloudBerry Explorer pre Amazon S3''
   112 * ''CloudBerry Explorer pre Google Storage''
   113 * ''CloudBerry Explorer pre Azure Blob''
   114
   115[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/bookmarks/Filezilla%20Import.png)]]
   116
   117== Zdieľanie záložiek medzi rôznymi počítačmi ==
   118
   119You can sign up for [https://www.dropbox.com/referrals/NTE1NDMxNjk Dropbox] to share bookmarks between different computers and users.
   120 * Install Dropbox
   121 * Quit Cyberduck
   122 * Move the folder ''~/Library/Application Support/Cyberduck'' to your Dropbox folder location (typically in ''~/Dropbox'')
   123 * Open a Terminal.app window and enter
   124
   125{{{
   126defaults write ch.sudo.cyberduck application.support.path ~/Dropbox/Cyberduck
   127}}}
   128
   129 * Restart Cyberduck.