Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 4 and Version 5 of help/sk/howto/bookmarks


Ignore:
Timestamp:
Nov 26, 2010 6:52:06 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/bookmarks

  v4 v5  
  7474== Webové umiestnenie ==
  7575
  76 With a valid configuration, you can open the corresponding HTTP URL of a file selected with your default web browser or copy the URL to the cipboard. You can select multiple files in the browser for a list of URLs.
   76Pri správnom nastavení možno zodpovedajúci HTTP URL vybraného súboru otvoriť predvoleným webovým prehliadačom alebo ho skopírovať do schránky. Možno vybrať aj viacero súborov pre vytvorenie zoznamu URL.
  7777
  78 Enter the HTTP URL of the webserver using a different hostname than what you connect to using FTP. You also have to specify a reasonable default path in your bookmark (e.g. `/home/dkocher/public_html/`). That must be the directory accessed by the web server as your document root. Using an Apache webserver, this is equivalent to the `DocumentRoot` directive.
   78Zadajte HTTP URL webového servera použitím rozdielneho hostname ako ten, ktorým sa pripájate cez FTP. Je tiež potrebné určiť vhodnú predvolenú cestu v záložke (napríklad `/home/dkocher/public_html/`). Musí to byť priečinok prístupný webovým serverom ako dokumentový koreň. Pri použití webserveru Apache toto zodpovedá príkazu `DocumentRoot`.
  7979
  80  * Open Web URL. The ''Web URL'' can be found in the ''File → Open URL'' menu and as an optional toolbar item in the browser window. Use ''View → Customize Toolbar...'' to add the ''Open in Browser'' button to your default browser toolbar.
   80 * Otvoriť webovbé umiestnenie. ''Webový URL'' možno nájsť v ponuke ''Súbor → Otvoriť umiestnenie'' a pomocou voliteľnej položky v riadku nástrojov v okne prehliadača Cyberducku. Použite príkaz ''Zobrazenie → Upraviť riadok nástrojov…'' pre pridanie tlačidla ''Otvoriť vo webovom prehliadači''.
  8181
  82  * Copy Web URL. The ''Web URL'' can be found in the ''Edit → Copy URL'' menu.
   82 * Kopírovať webové umiestnenie. ''Webový URL'' možno nájsť v ponuke ''Úpravy → Kopírovať umiestnenie''.
  8383
  8484== Export záložiek ==
  8585
  86 Drag the bookmark from the Bookmark Drawer anywhere to the ''Finder.app'' (e.g. the Desktop). You can double click the document in the ''Finder.app'' to open a new connection to the server specified in the bookmark. To backup all bookmarks, refer to [wiki:help/en/faq#WheredoesCyberduckstoreitsPreferences this FAQ entry].
   86Pretiahnite záložku zo zoznamu záložiek kamkoľvek do ''Finderu'' (napríklad na plochu). Nadviazanie spojenia so serverom špecifikovaným v záložke možno potom vykonať dvojitým kliknutím na takto vytvorený súbor. Pre zálohovanie všetkých záložiek, viď [wiki:help/en/faq#WheredoesCyberduckstoreitsPreferences často kladené otázky].
  8787
  8888[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_export.png)]]
   
  9090== Import záložiek ==
  9191
  92 Just drag the bookmark file from the ''Finder.app'' to the Bookmark drawer.
   92Jednoducho pretiahnite záložkový súbor z ''Finderu'' do zoznamu záložiek.
  9393
  9494[[Image(source:trunk/www/help/images/bookmark_import.png)]]
   
  9696=== Z aplikácií tretích strán ===
  9797
  98 You are asked if you want import bookmarks from the following list of applications if the application is still installed on your system and bookmarks configured with that application are found.
   98Ak je niektorá z aplikácií z nasledovného zoznamu nainštalovaná na vašom počítači, bude vám ponúknutý import jej záložiek.
  9999 * ''Transmit 4'' (od ''[milestone:3.7 3.7]'')
  100100 * ''Filezilla''
   
  117117== Zdieľanie záložiek medzi rôznymi počítačmi ==
  118118
  119 You can sign up for [https://www.dropbox.com/referrals/NTE1NDMxNjk Dropbox] to share bookmarks between different computers and users.
  120  * Install Dropbox
  121  * Quit Cyberduck
  122  * Move the folder ''~/Library/Application Support/Cyberduck'' to your Dropbox folder location (typically in ''~/Dropbox'')
  123  * Open a Terminal.app window and enter
   119Zdieľanie záložiek medzi rôznymi počítačmi a používateľmi je možné pomocou služby [https://www.dropbox.com/referrals/NTE1NDMxNjk Dropbox].
   120 * Nainštalujte Dropbox
   121 * Ukončite Cyberduck
   122 * Presuňte priečinok ''~/Library/Application Support/Cyberduck'' do vášho pričinka v Dropbox (typicky v ''~/Dropbox'')
   123 * Spustite aplikáciu Terminal a zadajte
  124124
  125125{{{
   
  127127}}}
  128128
  129  * Restart Cyberduck.
   129 * Reštartujte Cyberduck.