Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 4 (modified by rudo.ba, on Nov 18, 2010 at 11:10:30 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Záložky

Zobrazenie a skrytie záložiek

Zobrazenie záložiek v okne prehliadača možno prepínať použitím ponuky Záložky → Zobraziť/skryť záložky (Command-B), alebo kliknutím na ikonu záložiek v navigačnom riadku nástrojov. V závislosti na veľkosti ikon záložiek zvolených v paneli Cyberduck → Predvoľby → Prehliadač → Záložky, zobrazí sa zoznam záložiek pozostávajúci z popisu, URL, používateľa a poznámky.

Triedenie

Záložky možno ťahom premiestniť na inú pozíciu v zozname.

Filtrovanie

Použitím vyhľadávacieho poľa (Command-/) možno záložky filtrovať podľa popisu a názvu servera. V zozname záložiek sa zobrazia len záložky zodpovedajúce hľadanému výrazu. Vyhľadávač nerozlišuje veľké a malé znaky.

Skupiny

V #285.

Pridanie novej záložky

Z platného spojenia

 • Označte ponuku Záložky → Zobraziť/skryť záložky. Pre pridanie servera pripojeného k tomuto prehliadaču medzi záložky, kliknite na tlačidlo plus (v spodnej časti okna). Zobrazí sa panel, kde možno ďalej upraviť vlastnosti záložky (napríklad popis).

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/bookmarks/Add%20Bookmark.png

 • Ťahajte proxy ikonu z titulku okna prehliadača na zobrazený zoznam záložiek (viď vyššie) alebo do Findera (napríklad na plochu). Nové spojenie potom možno nadviazať dvojitým kliknutím na takto vytvorený súbor vo Finderi.

source:trunk/www/help/images/bookmark_drag.png

Z aplikácie tretej strany

Novú záložku možno vytvoriť aj ťahom URL z aplikácie treťej strany do zoznamu záložiek. Môže ísť o odkaz vložený do webstránky, resp. pochádzajúci z akéhokoľvek zdroja textu.

Upravenie záložky

Označte ponuku Záložky → Upraviť záložku… (alebo kliknite na tlačidlo s ikonou ceruzky v spodnej časti zoznamu záložiek). Zobrazí sa panel umožňujúci upraviť vlastnosti záložky. V prípade, že nakonfigurovaný server nie je dosiahnuteľný, zobrazí sa vedľa poľa s jeho URL varovná ikona. Kliknutie na ňu otvorí Diagnostiku siete.

Protokol

Informáciu o type protokolu vám oznámi váš poskytovateľ hostingovej služby. Protokol možno zmeniť v rozbaľovacej ponuke celkom hore.

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/bookmarks/Amazon%20S3%20Bookmark.png

Popis (nickname)

Ľubovoľný názov popisujúci záložku pre jednoduchý prístup (napríklad pomocou filtrovania). Záložku tiež možno označiť zapísaním jej názvu pri zobrazenom zozname záložiek.

Server (hostname)

Názov servera. Tento údaj nie je upraviteľný v prípade, ak ste zvolili protokol s preddefinovaným, nekonfigurovateľným hostname.

Používateľ (username)

Prihlasovací údaj od vášho poskytovateľa služby.

Overenie verejným kľúčom

Len pre SFTP spojenia. Namiesto hesla vyberte pre autentifikáciu súkromný kľúč. Ak je kľúč chránený heslom, budete vyzvaný na jeho zadanie kvôli dešifrovaniu kľúča.

Cesta

Počiatočný pracovný priečinok po pripojení sa k serveru. Ak chcete skonfigurovať funkčné webové umiestnenia (URL), musí to byť dokumentový koreň webservera.

Kam ukladať

Predvolené umiestnenie pre súbory prevzaté z tohto servera.

Prenos súborov

Vyberte, či sa má pre prenosy nadviazať nové spojenie, alebo použiť existujúce spojenie prehliadača. Pri využití spojenia prehliadača budú prenosy blokovať ostatné operácie.

Režim spojenia

Len pre FTP spojenia. Viď režim FTP spojenia.

Znaková sada

Len pre FTP spojenia. Kódovanie znakov názvov súborov na serveri. Ak sa pri otvorenom spojení zobrazujú v prehliadači nesprávne znaky, zmeňte kódovanie pomocou ponuky Zobrazenie → Znaková sada. Vyskúšajte UTF-8 (predvolené), ISO-8859-2 alebo Windows-1250. Viď znakové sady.

Časové pásmo

Pre všetky protokoly okrem FTP sú časové údaje zo servera hlásené v UTC, takže nie je potrebná žiadna konfigurácia. Všetky časové údaje zobrazované v prehliadači sú automaticky prevádzané na časové pásmo nastavené v Systémových predvoľbách a zobrazujú sa v miestnom čase. Pre FTP je však pre časové údaje vo výpisoch priečinkov predpokladané miestne časové pásmo. Ak je server nakonfigurovaný na iné časové pásmo ako váš počítač a pre informácie o zmenách položiek vracia lokálny čas, vznikne posun spôsobený rozdielnymi časovými pásmami. Pre získanie správneho lokálneho času pre informácie o zmenách položiek v prehliadači, nastavte v parametroch záložky požadované časové pásmo servera. Vyberte ponuku Záložky → Upraviť záložku…

Webové umiestnenie

With a valid configuration, you can open the corresponding HTTP URL of a file selected with your default web browser or copy the URL to the cipboard. You can select multiple files in the browser for a list of URLs.

Enter the HTTP URL of the webserver using a different hostname than what you connect to using FTP. You also have to specify a reasonable default path in your bookmark (e.g. /home/dkocher/public_html/). That must be the directory accessed by the web server as your document root. Using an Apache webserver, this is equivalent to the DocumentRoot directive.

 • Open Web URL. The Web URL can be found in the File → Open URL menu and as an optional toolbar item in the browser window. Use View → Customize Toolbar... to add the Open in Browser button to your default browser toolbar.
 • Copy Web URL. The Web URL can be found in the Edit → Copy URL menu.

Export záložiek

Drag the bookmark from the Bookmark Drawer anywhere to the Finder.app (e.g. the Desktop). You can double click the document in the Finder.app to open a new connection to the server specified in the bookmark. To backup all bookmarks, refer to this FAQ entry.

source:trunk/www/help/images/bookmark_export.png

Import záložiek

Just drag the bookmark file from the Finder.app to the Bookmark drawer.

source:trunk/www/help/images/bookmark_import.png

Z aplikácií tretích strán

You are asked if you want import bookmarks from the following list of applications if the application is still installed on your system and bookmarks configured with that application are found.

 • Transmit 4 (od 3.7)
 • Filezilla
 • Fetch
 • Flow
 • Interarchy
 • FileZilla
 • SmartFTP
 • FlashFXP
 • WS_FTP
 • FlashFXP 3/4
 • CrossFTP
 • FireFTP
 • CloudBerry Explorer pre Amazon S3
 • CloudBerry Explorer pre Google Storage
 • CloudBerry Explorer pre Azure Blob

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/bookmarks/Filezilla%20Import.png

Zdieľanie záložiek medzi rôznymi počítačmi

You can sign up for Dropbox to share bookmarks between different computers and users.

 • Install Dropbox
 • Quit Cyberduck
 • Move the folder ~/Library/Application Support/Cyberduck to your Dropbox folder location (typically in ~/Dropbox)
 • Open a Terminal.app window and enter
defaults write ch.sudo.cyberduck application.support.path ~/Dropbox/Cyberduck
 • Restart Cyberduck.