Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/sk/howto/cloudfront


Ignore:
Timestamp:
Nov 16, 2010 12:25:15 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/cloudfront

  v1 v2  
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Podpora pre Amazon CloudFront =
  44
  5 The [wiki:help/sk/howto/info user interface] supports one basic and one streaming distribution configuration per bucket. You can enable cloud front distribution using ''File → Info → Distribution''. You must [http://aws.amazon.com/cloudfront/ signup] for Amazon CloudFront first. Make sure your objects in the bucket you want to enable distribution for are world readable. In ''File → Info → Permissions'' give `READ` permission to ''Everyone (`http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers`)''.
   5[wiki:help/sk/howto/info Používateľské rozhranie] podporuje jednu základnú a jednu streamovanú distribúciu na bucket. CloudFront distribúciu môžete povoliť v paneli ''Súbor → Informácie → Distribúcia''. Najskôr sa musíte [http://aws.amazon.com/cloudfront/ prihlásiť] do služby Amazon CloudFront. Uistite sa, že objekty pre ktoré chcete povoliť distribúciu, sú všeobecne dostupné. V paneli ''Súbor → Informácie → Oprávnenia'' nastavte oprávnenie `READ` na ''Everyone (`http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers`)''.
  66
  77[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/cloudfront/CloudFront%20configuration.png)]]
  88
  9 == Viacnásobné CNAMEs pre CloudFront distribúciu ==
  10 Using ''File → Info → Distribution'' you can enter multiple CNAMEs for your bucket distribution. The hostnames must be space delimited.
   9== Viacnásobné CNAME pre CloudFront distribúciu ==
   10V paneli ''Súbor → Informácie → Distribúcia'' možno nastaviť viacero CNAME pre distribúciu bucketu. Názvy (hostnames) musia byť oddelené medzerami.
  1111
  1212== Základné (HTTP) distribúcie ==
  1313
  14 Used to serve static content.
   14Používajú sa pre doručovanie statického obsahu.
  1515
  16 == Streaming (RTMP) Distributions ==
   16== Streamované (RTMP) distribúcie ==
  1717
  18 Used to serve [http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_Video media] using a [http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Messaging_Protocol streaming protocol].
   18Používajú sa pre doručovanie [http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_Video médií] využívaním [http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Messaging_Protocol streamovacieho protokolu].
  1919
  2020=== Konfigurácia prehrávania ===
  2121
  22 Copy the `RTMP` URL for a given file in a bucket with a streaming distribution enabled is displayed in the Info window ''Distribution (CDN)'' tab with ''Streaming (RTMP)'' selected as the delivery method. Where to put the URL depends on the client player you are using.
   22Skopírujte `RTMP` umiestnenie (URL) daného súboru v buckete s povolenou streamovanou distribúciou, zobrazené v paneli ''Súbor → Informácie → Distribúcia'' s označeným spôsobom doručenia ''Živý prenos (RTMP)'' (Streaming (RTMP)). Miesto, kam treba vložiť URL, závisí na použitom klientskom prehrávači.
  2323
  2424 * [http://www.longtailvideo.com/support/jw-player/jw-player-for-flash-v5/12535/video-delivery-rtmp-streaming JW Player Video Delivery: RTMP Streaming]
   
  2626== Stav rozmiestnenia ==
  2727
  28 Upon changing configuration parameters of a distribution configuration, the settings are not distributed immediatly in the CDN. While the deployment is in progress (which can take up to 15 minutes), the status ''In Progress'' is displayed. The updates are fully propagated throughout the CloudFront system when the distribution's state switches from ''In Progress'' to ''Deployed''.
   28Po zmene nastavenia parametrov distribúcie, tieto nie sú v CDN distribuované okamžite. Kým prebieha rozmiestnenie (čo môže trvať aj 15 minút), zobrazuje sa stav ''Prebieha''. Aktualizácie sú plne rozšírené v systéme CloudFront až vtedy, keď sa stav distribúcie prepne z ''Prebieha'' na ''Rozmiestnená''.
  2929
  3030=== Protokolovanie prístupu ku CloudFront ===
  3131
  32 When this option is enabled in the ''File →  Info'' panel of a bucket, access logs are written to `<bucketname>/logs`. The changes to the logging configuration take effect within 12 hours. The logging option is supported for both standard and streaming distributions.
   32Po povolení tejto funkcie v paneli ''Súbor → Informácie'' bucketu, budú prístupové záznamy (logy) zapisované do `<bucketname>/logs`. Zmeny v konfugurácii protokolovania sa prejavia do 12 hodín. Protokolovanie je podporované pre oba typy distribúcií (základnú aj streamovanú).
  3333
  3434=== Predvolený koreňový objekt ===
  3535
  36 You can assign a default root object to your HTTP or HTTPS distribution. This default object will be served when Amazon CloudFront receives a request for the root of your distribution – i.e., your distribution’s domain name by itself.
   36V HTTP alebo HTTPS distribúcii možno nastaviť predvolený koreňový objekt. Tento predvolený objekt bude dodaný v prípade, ak služba Amazon CloudFront obdrží požiadavku na koreň distribúcie – t.j. samotný názov domény distribúcie.
  3737
  38 When you define a default root object, a user request that calls the root of your distribution returns the default root object. For example, if you designate the file `index.html` as your default root object, a request for `http://d604721fxaaqy9.cloudfront.net/` returns `http://d604721fxaaqy9.cloudfront.net/index.html`.
   38Ak určíte predvolený koreňový objekt, používateľ ktorý požiada o koreň distribúcie, dostane predvolený koreňový objekt. Napríklad, ak definujete súbor `index.html` ako predvolený koreňový objekt, požiadavka na `http://d604721fxaaqy9.cloudfront.net/` vráti `http://d604721fxaaqy9.cloudfront.net/index.html`.
  3939
  4040=== Zneplatnenie objektu ===
  4141
  42 [http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2010/08/31/cloudfront-adds-invalidation-feature/ Invalidation] is one way to remove a distribution object from an edge server cache before the expiration setting on the object's header. Invalidation clears the object from the edge server cache, and a subsequent request for the object will cause CloudFront to return to the origin to fetch the latest version of the object.
   42[http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2010/08/31/cloudfront-adds-invalidation-feature/ Zneplatnenie] je spôsob, ako odstrániť objekt distribúcie z vyrovnávacej pamäte hraničného serveru pred expiráciou nastavenou v hlavičke objektu. Zneplatnenie odstráni objekt z vyrovnávacej pamäte (cache) hraničného serveru, takže ďalšia požiadavka na objekt spôsobí návrat CloudFrontu ku zdroju – aby dodal najnovšiu verziu objektu.
  4343
  44 This feature is not currently supported. See #5197.
   44Táto funkcia momentálne nie je podporovaná. Viď #5197.
  4545
  4646== Odkazy ==
  4747
  4848 * [http://aws.amazon.com/cloudfront/faqs/ Amazon CloudFront – často kladené otázky]
  49  * [http://docs.amazonwebservices.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/index.html?RTMPStreaming.html Streaming Media Files]
   49 * [http://docs.amazonwebservices.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/index.html?RTMPStreaming.html Streamovanie mediálnych súborov]