Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/sk/howto/ftp


Ignore:
Timestamp:
Nov 8, 2010 11:56:59 AM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/ftp

  v1 v2  
  1 '''Contributions to this help are welcome! This is a Wiki, you can edit the pages. Below is the content displayed from the [wiki:help/en/howto/ftp English] page.'''
   1[[TOC()]]
  22
  3 [[Include(wiki:help/en/howto/ftp)]]
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / FTP a FTP-TLS=
   4
   5== Režim pripojenia FTP ==
   6
   7Zvoľte [http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol#Connection_methods aktívny (PORT) alebo pasívny (PASV) režim spojenia] pre každú [wiki:help/sk/howto/bookmarks záložku], alebo pri nadviazaní [wiki:help/en/howto/connection#Toolbarbutton nového spojenia]. Predvolené nastavenie možno konfigurovať v ''System Preferences'' v ''Network'' → ''Advanced…'' → ''Proxies'' → ''Use Passive FTP Mode (PASV)''.
   8
   9== Znaková sada ==
   10
   11Znakovú sadu použitú pre zobrazenie výpisu priečinka možno nastaviť individuálne pre každú záložku. Ak sa v prehliadači nezobrazujú niektoré znaky (napríklad obsahujúce diakritiku) správne, skúste zmeniť znakovú sadu. Kódovanie možno zmeniť aj pre platné zobrazenie v prehliadači: vyberte v ponuke ''Zobrazenie → Znaková sada''. Obdobné nastavenie je dostupné aj pre individuálne [wiki:help/sk/howto/bookmarks záložky]. Skúste {{{UTF-8}}} (predvolené), {{{ISO-8859-2}}} (Central European ISO Latin2) alebo {{{Windows-1250}}} (Central European Windows Latin 2).
   12
   13== TLS spojenia (FTPS) ==
   14
   15Je podporovaný [http://en.wikipedia.org/wiki/FTPS#Explicit explicitný režim] TLS.
   16
   17=== Prepnutie na zabezpečené spojenie ===
   18
   19Pri pokuse o nadviazanie spojenia využitím FTP bez zabezpečenia TLS – pričom server informuje o podpore pre TLS (odozvou na `FEAT`) – zobrazí sa výzva na zabezpečenie spojenia:
   20
   21[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/ftp/Unsecured%20connection.png)]]
   22
   23Kedykoľvek sa možno vrátiť späť k FTP bez TLS – zmenou požadovaného protokolu v nastaveniach záložky na ''FTP (File Transfer Protocol)''.
   24
   25== Kompatibilita so servermi ==
   26
   27=== ProFTPd ===
   28 * Pre spojenia FTP-TLS je potrebné zapnúť voľbu `TLSOptions NoSessionReuseRequired`. Problém #5087. Ak nie je možnosť takto skonfigurovať server, používatelia sa musia vrátiť späť k jednoduchému (nezabezpečenému) FTP pripojeniu. Vyberte ''FTP (File Transfer Protocol)'' v nastaveniach záložky. Väčšina používateľov, ktorí sa stretli s týmto problémom, bola počas nadväzovania spojenia požiadaná o zabezpečenie spojenia, nakoľko bola zistená podpora pre TLS.
   29
   30Príklad konfigurácie:
   31
   32{{{
   33TLSOptions
   34
   35      The NoSessionReuseRequired option has been added.  As of
   36      ProFTPD 1.3.3rc1, mod_tls only accepts SSL/TLS data connections
   37      that reuse the SSL session of the control connection, as a security
   38      measure.  Unfortunately, there are some clients (e.g. curl) which
   39      do not reuse SSL sessions.
   40
   41      To relax the requirement that the SSL session from the control
   42      connection be reused for data connections, use the following in the
   43      proftpd.conf:
   44
   45        <IfModule mod_tls.c>
   46          ...
   47          TLSOptions NoSessionReuseRequired
   48          ...
   49        </IfModule>
   50}}}
   51
   52 * Voľba `TLSOptions AllowClientRenegotiations` musí byť nastavená pre spojenia FTP-TLS. Problém #3012.
   53
   54== Problémy ==
   55
   56=== Chyba pri otváraní dátového spojenia ===
   57Pre prenos dát, prípadne pre výpis súborov (v závislosti na funkciách podporovaných serverom) je vyžadované nadviazanie druhého dátového spojenia použitím príkazov `PASV` alebo `PORT` (označenia pre pasívne alebo aktívne dátové spojenia).
   58
   59V závislosti na konfigurácii firewallu a routera vo vašej sieti sa môžu vyskytnúť chybové hlásenia:
   60 * Failure opening active data socket reports `I won't open a connection to xxx.xxx.xx.xx (only to xxx.xx.xxx.x)`
   61
   62=== Nemožno zmeniť oprávnenia ===
   63Zobrazí sa chybové hlásenie {{{FTP Error: SITE not understood}}} alebo podobné. Server nepodporuje túto funkciu (ktorá je voliteľným rozšírením protokolu FTP) a teda ju nemožno použiť.
   64
   65=== Problémy s názvami súborov začínajúcimi bielym znakom ===
   66V prípade problémov s názvami súborov začínajúcimi bielim znakom, ako je popísané v #2895, vypnite `whitespace awareness` v syntaktickom analyzátore (parseri) výpisu obsahu priečinka (zoznamu) použitím [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skytej konfiguračnej možnosti]:
   67
   68{{{
   69defaults write ch.sudo.cyberduck ftp.parser.whitespaceAware false
   70}}}
   71
   72=== Výpis priečinka zlyhá alebo nezobrazí žiadny obsah  ===
   73Pre tvorbu výpisov priečinkov sú využívané príkazy {{{STAT}}}, {{{LIST -a}}} a {{{LIST}}} (v tomto poradí). V prípade zistenia chyby (ak server nepodporuje daný príkaz), skúsi sa ďalšia možnosť. Toto môže byť náročné, takže sa Cyberducku nemusí vždy podariť odhaliť správny podporovaný príkaz pre vytvorenie výpisu. V tom prípade sa môžete pokúsiť vnútiť mu konkrétny príkaz.
   74
   75Pre zakázanie príkazu {{{STAT}}} pre výpis priečinka, spustite aplikáciu Terminal.app a do jej okna zadajte:
   76
   77{{{
   78defaults write ch.sudo.cyberduck ftp.sendStatListCommand false
   79}}}
   80
   81Pre zakázanie príkazu {{{LIST -a}}} pre výpis priečinka, spustite aplikáciu Terminal.app a do jej okna zadajte:
   82
   83{{{
   84defaults write ch.sudo.cyberduck ftp.sendExtendedListCommand false
   85}}}
   86
   87Pre zakázanie príkazu {{{MLSD}}} pre výpis priečinka, spustite aplikáciu Terminal.app a do jej okna zadajte:
   88
   89{{{
   90defaults write ch.sudo.cyberduck ftp.sendMlsdListCommand false
   91}}}
   92
   93Reštartujte Cyberduck.
   94
   95== Odkazy ==
   96
   97 * [http://en.wikipedia.org/wiki/FTPS Článok o FTPS na Wikipedii]