Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 2 (modified by rudo.ba, on Nov 8, 2010 at 11:56:59 AM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / FTP a FTP-TLS

Režim pripojenia FTP

Zvoľte aktívny (PORT) alebo pasívny (PASV) režim spojenia pre každú záložku, alebo pri nadviazaní nového spojenia. Predvolené nastavenie možno konfigurovať v System Preferences v NetworkAdvanced…ProxiesUse Passive FTP Mode (PASV).

Znaková sada

Znakovú sadu použitú pre zobrazenie výpisu priečinka možno nastaviť individuálne pre každú záložku. Ak sa v prehliadači nezobrazujú niektoré znaky (napríklad obsahujúce diakritiku) správne, skúste zmeniť znakovú sadu. Kódovanie možno zmeniť aj pre platné zobrazenie v prehliadači: vyberte v ponuke Zobrazenie → Znaková sada. Obdobné nastavenie je dostupné aj pre individuálne záložky. Skúste UTF-8 (predvolené), ISO-8859-2 (Central European ISO Latin2) alebo Windows-1250 (Central European Windows Latin 2).

TLS spojenia (FTPS)

Je podporovaný explicitný režim TLS.

Prepnutie na zabezpečené spojenie

Pri pokuse o nadviazanie spojenia využitím FTP bez zabezpečenia TLS – pričom server informuje o podpore pre TLS (odozvou na FEAT) – zobrazí sa výzva na zabezpečenie spojenia:

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/ftp/Unsecured%20connection.png

Kedykoľvek sa možno vrátiť späť k FTP bez TLS – zmenou požadovaného protokolu v nastaveniach záložky na FTP (File Transfer Protocol).

Kompatibilita so servermi

ProFTPd

 • Pre spojenia FTP-TLS je potrebné zapnúť voľbu TLSOptions NoSessionReuseRequired. Problém #5087. Ak nie je možnosť takto skonfigurovať server, používatelia sa musia vrátiť späť k jednoduchému (nezabezpečenému) FTP pripojeniu. Vyberte FTP (File Transfer Protocol) v nastaveniach záložky. Väčšina používateľov, ktorí sa stretli s týmto problémom, bola počas nadväzovania spojenia požiadaná o zabezpečenie spojenia, nakoľko bola zistená podpora pre TLS.

Príklad konfigurácie:

TLSOptions

   The NoSessionReuseRequired option has been added. As of
   ProFTPD 1.3.3rc1, mod_tls only accepts SSL/TLS data connections
   that reuse the SSL session of the control connection, as a security
   measure. Unfortunately, there are some clients (e.g. curl) which
   do not reuse SSL sessions.

   To relax the requirement that the SSL session from the control
   connection be reused for data connections, use the following in the
   proftpd.conf:

    <IfModule mod_tls.c>
     ...
     TLSOptions NoSessionReuseRequired
     ...
    </IfModule>
 • Voľba TLSOptions AllowClientRenegotiations musí byť nastavená pre spojenia FTP-TLS. Problém #3012.

Problémy

Chyba pri otváraní dátového spojenia

Pre prenos dát, prípadne pre výpis súborov (v závislosti na funkciách podporovaných serverom) je vyžadované nadviazanie druhého dátového spojenia použitím príkazov PASV alebo PORT (označenia pre pasívne alebo aktívne dátové spojenia).

V závislosti na konfigurácii firewallu a routera vo vašej sieti sa môžu vyskytnúť chybové hlásenia:

 • Failure opening active data socket reports I won't open a connection to xxx.xxx.xx.xx (only to xxx.xx.xxx.x)

Nemožno zmeniť oprávnenia

Zobrazí sa chybové hlásenie FTP Error: SITE not understood alebo podobné. Server nepodporuje túto funkciu (ktorá je voliteľným rozšírením protokolu FTP) a teda ju nemožno použiť.

Problémy s názvami súborov začínajúcimi bielym znakom

V prípade problémov s názvami súborov začínajúcimi bielim znakom, ako je popísané v #2895, vypnite whitespace awareness v syntaktickom analyzátore (parseri) výpisu obsahu priečinka (zoznamu) použitím skytej konfiguračnej možnosti:

defaults write ch.sudo.cyberduck ftp.parser.whitespaceAware false

Výpis priečinka zlyhá alebo nezobrazí žiadny obsah

Pre tvorbu výpisov priečinkov sú využívané príkazy STAT, LIST -a a LIST (v tomto poradí). V prípade zistenia chyby (ak server nepodporuje daný príkaz), skúsi sa ďalšia možnosť. Toto môže byť náročné, takže sa Cyberducku nemusí vždy podariť odhaliť správny podporovaný príkaz pre vytvorenie výpisu. V tom prípade sa môžete pokúsiť vnútiť mu konkrétny príkaz.

Pre zakázanie príkazu STAT pre výpis priečinka, spustite aplikáciu Terminal.app a do jej okna zadajte:

defaults write ch.sudo.cyberduck ftp.sendStatListCommand false

Pre zakázanie príkazu LIST -a pre výpis priečinka, spustite aplikáciu Terminal.app a do jej okna zadajte:

defaults write ch.sudo.cyberduck ftp.sendExtendedListCommand false

Pre zakázanie príkazu MLSD pre výpis priečinka, spustite aplikáciu Terminal.app a do jej okna zadajte:

defaults write ch.sudo.cyberduck ftp.sendMlsdListCommand false

Reštartujte Cyberduck.

Odkazy