Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/sk/howto/info


Ignore:
Timestamp:
Nov 26, 2010 8:54:31 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/info

  v1 v2  
  1 [[Include(wiki:help/en/howto/info)]]
   1[[TOC()]]
   2
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Okno Informácie =
   4
   5Pre zobrazenie podrobných informácií o súbore vyberte ponuku ''Súbor → Informácie''. V paneli ''Prehliadač'' [wiki:help/sk/howto/preferences predvolieb] možno nastaviť, či sa okno Informácie bude správať ako inšpektor vybraných súborov, alebo sa bude otvárať individuálne pre každý súbor (napríklad pre ich porovnanie).
   6
   7== Panel všeobecné ==
   8
   9=== Zmena názvu súboru ===
   10
   11Zadajte nový názov súboru a stlačte kláves ''tabulátor'' pre opustenie textového poľa a vykonanie zmeny.
   12
   13=== Spočítanie veľkosti priečinka ===
   14
   15Rekurzívne spočíta veľkosť všetkých obsiahnutých súborov.
   16
   17== UNIXové oprávnenia (FTP/SFTP) ==
   18
   19Pri pripojení k [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] alebo [wiki:help/sk/howto/sftp SFTP] serveru je možné meniť oprávnenia konkrétneho súboru alebo priečinka. Tiež je možné v prehliadači vybrať viacero súborov a práva upravovať hromadne. Kliknite na zaškrtávacie políčka alebo oprávnenia zadajte [http://en.wikipedia.org/wiki/File_system_permissions#Octal_notation osmičkovým zápisom]. Rekurzívna voľba zaktualizuje všetky súbory vovnútri priečinka, avšak nezmení spúšťací bit pre súbory, ak už nie je nastavený pri rekurzívnej aktualizácii priečinka.
   20
   21[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/info/UNIX%20Permissions.png)]]
   22
   23== Prístupový kontrolný zoznam (ACL) ==
   24
   25Pre podrobné nastavenie používateľskch oprávenení pri pripojení k [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage] alebo [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs] upravte prístupový kontrolný zoznam.
   26
   27 * [wiki:help/sk/howto/s3#Kontrola S3 ACL]
   28 * [wiki:help/sk/howto/googlestorage#ACL Google Storage ACL]
   29 * [wiki:help/sk/howto/googledocs#Zdieľanie Google Docs Document Sharing]
   30
   31== Panel CDN ==
   32
   33Spravujte [wiki:help/sk/howto/cloudfront Amazon CloudFront] a [wiki:help/sk/howto/limelight Rackspace Limelight] distribúcie ([wiki:help/sk/howto/cdn CDN]).
   34
   35== Panel Amazon S3 ==
   36
   37Nastavenia špecifické pre službu [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3].
   38 * Geografické umiestnenie bucketu.
   39 * [wiki:help/sk/howto/s3#SignedURLs Verejne prístupný URL] súboru s platnosťou 24 hodín. Podpísané URL s rôznymi dobami životnosti sú dotupné v ponuke ''Úpravy → Kopírovať umiestnenie''.
   40 * [wiki:help/sk/howto/s3#BitTorrentURLs Torrent URL] súboru.
   41 * Zapnutie [wiki:help/sk/howto/s3#BucketAccessLogging protokolovania] bucketu.
   42 * Výber triedy úložiska ([wiki:help/sk/howto/s3#StorageClass so zníženou redundanciou (RRS)]). Pri vybranom priečinku sa nastavenie uplatní rekurzívne (aj na vnorené položky).
   43 * Nastavenie [wiki:help/sk/howto/s3#Versions verzioningu bucketu].
   44 * Nastavenie [wiki:help/sk/howto/s3#Multi-FactorAuthenticationMFADelete odstránenia multifaktorovej autentifikácie (MFA)].
   45
   46[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/info/Amazon%20S3.png)]]
   47
   48== Metadáta (hlavičky HTTP) ==
   49
   50Zobrazenie a úprava metadát súborov.
   51
   52Akékoľvek štandardné hodnoty HTTP hlavičky sú (transparentne) prefixnuté nasledovnými hodnotami podľa návodov od rôznych poskytovateľov:
   53 * Pre [wiki:help/sk/howto/s3 S3] sú hodnoty prefixnuté s `x-amz-meta-`.
   54 * Pre [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Cloud Files] sú hodnoty prefixnuté s `X-Object-Meta-`.
   55
   56[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/sk/howto/info/metadata.png)]]