Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 2 and Version 3 of help/sk/howto/preferences


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2010 2:57:54 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/preferences

  v2 v3  
  11[[TOC()]]
  22
  3 = [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] Predvoľby =
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Predvoľby =
  44
  5 === Prehliadač → Znaková sada ===
  6 Vybraná znaková sada sa použije pri dekódovaní názvov súborov vo výpisoch obsahu priečinkov poskytnutých serverom. Je dôležité, aby výber korešpondoval s kódovaním použitým serverom pre kódovanie znakov, inak sa znaky nenachádzajúce sa v rozsahu ASCII (rôzne akcentované a iné znaky) môžu zobraziť chybne. Najčastejšie znakové sady sú UTF-8 (predvolená), ISO-8859-1, Windows-1252 a samozrejme u nás používané Windows-1250 (Windows Latin 2) a ISO-8859-2 (ISO Latin 2). Znakovú sadu možno zmeniť aj individuálne pre každé okno prehliadača, príkazom ''Zobrazenie → Znaková sada''.
   5== Všeobecné → Prehliadač → Po ukončení aplikácie uložiť pracovný priestor ==
   6Uloženie všetkých otvorených prehliadačov pri ukončení a obnova ich spojení po reštarte aplikácie.
  77
  8 === Priebeh → Všeobecné → Prenos súborov ===
  9 Súbory môžu byť prenášané využitím existujúceho spojenia z prehliadača, alebo otvorením nového spojenia vyhradeného pre samotný prenos. Výber voľby ''nadviazaním nového spojenia'' spôsobí pridanie súborov určených na prenos do okna ''Priebeh'' a otvorenie nového spojenia so serverom pre začatie prenosu. Voľba ''použitím spojenia prehliadača'' prenesie súbory využitím existujúceho spojenia z prehliadača. Prenos súborov bude signalizovaný len oznamom v stavovom riadku prehliadača (v jeho spodnej časti), bez zobrazenia detailného priebehu prenosu. Prenášané súbory sa nepridajú do okna ''Priebeh''. Túto voľbu možno nastaviť individuálne pre každú [wiki:help/en/howto/bookmarks záložku].
   8== Všeobecné → Prehliadač → Pri štarte aplikácie zobraziť nový prehliadač ==
   9Zobrazenie prázdneho prehliadača pri štarte aplikácie. Možnosť automaticky nadviazať spojenie s vybranou záložkou.
  1010
  11 === Priebeh → Pokročilé ===
  12 Súbory vyhovujúce zvoleným regulárnym výrazom možno globálne vylúčiť z odosielania a prijímania. Používajú sa štandardné regulárne výrazy jazyka PERL (podrobný popis možno vyhľadať pomocou Google). Najdôležitejšie značky sú:
   11== Prehliadač → Všeobecné → Zobrazovať skryté súbory ==
   12Zobrazenie súborov začínajúcich znakom  `.` a [wiki:help/sk/howto/s3#Verzie  predchádzajúcich revízií (S3)] v prehliadači. Použite ponuku ''Zobrazenie → Zobrazovať skryté súbory'' pre prepínanie režimu platného okna prehliadača.
   13
   14== Prehliadač → Všeobecné → V okne informácií vždy zobrazovať platný výber ==
   15Používanie iba jediného okna ''Informácie'', ktoré sa aktualizuje podľa platného výberu v prehliadači. Ak táto voľba nie je zapnutá, je možné otvoriť viacero okien ''Informácie'' – napríklad pre porovnanie súborov.
   16
   17== Externý editor ==
   18
   19Viď [wiki:help/sk/howto/edit úprava súborov].
   20
   21== Spojenie → Znaková sada ==
   22Vybraná znaková sada sa použije pre dekódovanie názvov súborov vo výpisoch priečinkov poskytnutých serverom. Je dôležité, aby zodpovedala kódovaniu použitému na serveri, v opačnom prípade nebudú znaky obsahujúce diakritiku zobrazené správne. Najbežnejšie sú `UTF-8` (predvolená), `ISO-8859-2` (ISO Latin 2) a `Windows-1250` (Windows Latin 2). Znakovú sadu možno zmeniť aj individuálne pre jednotlivý prehliadač pomocou ponuky ''Zobrazenie → Znaková sada''.
   23
   24== Priebeh → Všeobecné → Prenos súborov ==
   25Súbory možno prenášať buď použitím existujúceho spojenia prehliadača alebo nadviazaním nového vyhradeného spojenia. Pri použití voľby ''nadviazaním nového spojenia'' sa súbory pridajú do okna priebehu a pre začatie prenosu sa nadviaže nové spojenie so serverom. Pri voľbe ''použitím spojenia prehliadača'' sa pre prenos súborov použije existujúce spojenie prehliadača. Informácia o prebiehajúcom prenose je potom indikovaná len v spodnej časti okna prehliadača (bez detailného zobrazenia priebehu). Prenášané súbory nebudú pridané do okna priebehu. Toto nastavenie je dostupné individuálne pre každú [wiki:help/sk/howto/bookmarks záložku].
   26
   27== Priebeh → Oprávnenia ==
   28
   29Nastavenia oprávnení sa uplatnia pri pripojení k UNIXovému serveru použitím protokolov [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] alebo [wiki:help/sk/howto/sftp SFTP].
   30
   31== Priebeh → Časové údaje ==
   32
   33Zachovanie časových údajov (dátumu zmeny) pri odosielaní alebo preberaní súborov. Ak má fungovať [wiki:help/sk/howto/sync synchronizácia], tieto voľby musia byť zapnuté.
   34
   35== Priebeh → Filtrovanie ==
   36Súbory zodpovedajúce určeným regulárnym výrazom možno globálne vylúčiť z prenosov. Používajú sa štanardné regulárne výrazy PERL, vygúglujte si podrobnosti. Najdôležitejšie kvalifikátory sú:
  1337{{{
  1438.       akýkoľvek znak
   
  1943\w      znak slova: [a-zA-Z_0-9]
  2044\W      nie znak slova: [^\w]
  21 Logické operácie
  2245XY      X nasledovaný s Y
  2346X|Y     jeden z X alebo Y
  24 Značky výskytu
  2547X?      X, raz alebo vôbec nie
  2648X*      X, nula alebo viackrát
  2749X+      X, raz alebo viackrát
  2850}}}
   51
   52== Šírka pásma ==
   53
   54Je možné obmedziť maximálnu šírku pásma prenosov. Toto je užitočné, ak nechcete aby prenosy zaplnili celú šírku pásma internetového spojenia, čo by mohlo spomaliť iné spojenia.
   55
   56== Spojenie → Časové limity ==
   57
   58Je možné nastaviť časový limit pre čakanie na odozvu zo servera. Predvolený limit je `30` sekúnd.
   59
   60== Spojenie → Zopakovať zlyhané sieťové úlohy ==
   61
   62Pre neúspešné prenosy spôsobené problémami so sieťovým pripojením (napríklad nízkou latenciou) možno stanoviť opakovanie s nastaviteľným počtom pokusov.
   63
   64== Spojenie → Proxy servery ==
   65
   66Viď nadviazanie spojenia cez [wiki:help/sk/howto/connection#Proxyservery proxy] server. Ak je zvolené, proxy nastavenia sa načítajú zo ''System Preferences''.
   67
   68== Predvolený obslužný program protokolu ==
   69
   70Cyberduck alebo inú aplikáciu tretej strany možno v paneli ''Predvoľby → FTP'', resp. ''Predvoľby → SFTP'' nastaviť ako predvolenú aplikáciu (protocol handler) pre `FTP` a `SFTP` prenosy. Ak potom v inej aplikácii (napríklad vo webovom prehliadači) klikntene na URL odkaz, spustí sa zvolená aplikácia a spracuje ho.
   71
   72== Skryté konfiguračné voľby ==
   73Existujú nastavenia, ktoré ešte nie sú priamo dostupné v používateľskom rozhraní predvolieb, nakoľko nie sú považované za stabilné, resp. nie sú vo všeobecnom záujme. Zapnutie požadovanej funkcie:
   74 * Na počítači Mac: zapíšte príkaz do okna aplikácie ''Terminal'', stlačte enter a reštartujte Cyberduck.
   75 * '''Pod Windows nie sú skryté konfiguračné voľby zatiaľ podporované.'''
   76
   77=== Zdieľanie záložiek medzi rôznymi počítačmi ===
   78
   79Viď [wiki:help/sk/howto/bookmarks#Zdieľaniezáložiekmedzirôznymipočítačmi zdieľanie záložiek medzi rôznymi počítačmi].
   80
   81=== Neukladať záložky ===
   82
   83{{{
   84defaults write ch.sudo.cyberduck favorites.save false
   85}}}
   86
   87=== Počas preberania nemeniť ikonu dokumentu na Cyberduck ===
   88
   89{{{
   90defaults write ch.sudo.cyberduck queue.download.updateIcon false
   91}}}
   92
   93=== Vypnúť podporu pre Bonjour ===
   94
   95{{{
   96defaults write ch.sudo.cyberduck rendezvous.enable false
   97}}}
   98
   99=== Predvolené neoznačenie položky ''Pridať do kľúčenky'' v prihlasovacom dialógu ===
   100
   101Po úspešnom prihlásení nepridávať heslo do kľúčenky.
   102
   103{{{
   104defaults write ch.sudo.cyberduck connection.login.addKeychain false
   105}}}
   106
   107=== Nepoužívať karanténu pre prevzaté súbory ===
   108
   109Nezapisovať atribút [wiki:help/sk/howto/download#Karanténa karantény] do prevzatých súborov. Use this if the ''Are you sure you want to open it?'' dialogue bugs you too often.
   110
   111{{{
   112defaults write ch.sudo.cyberduck queue.download.quarantine false
   113}}}
   114
   115=== Odosielanie s dočasným názvom súboru ===
   116
   117Viď [wiki:help/sk/howto/upload#Možnosťodosielaniasdočasnýmnázvomsúboru možnosť odosielania s dočasným názvom súboru].
   118
   119=== Nenačítavať favicon.ico z webového URL v okne úprav záložky ===
   120
   121{{{
   122defaults write ch.sudo.cyberduck bookmark.favicon.download false
   123}}}
   124
   125=== Úprava veľkosti písma v prehliadači ===
   126
   127{{{
   128defaults write ch.sudo.cyberduck browser.font.size 18
   129}}}
   130
   131=== Rozšírené názvy súborov ===
   132
   133Definujte vlastný formát zobrazovania názvov súborov použitím:
   134{{{
   135defaults write ch.sudo.cyberduck browser.duplicate.format "{0} ({1}){2}"
   136}}}
   137
   138kde zástupné symboly budú nahradené
   139 * `{0}` so základným názvom súboru
   140 * `{1}` s časovou značkou súboru
   141 * `{2}` s príponou v tvare `.extension`, ak sa vyskytuje v pôvodnom názve súboru.
   142
   143=== Po odpojení zobraziť zoznam záložiek ===
   144
   145{{{
   146defaults write ch.sudo.cyberduck browser.disconnect.showBookmarks true
   147}}}
   148
   149=== Uprednostniť IPv6 adresy pre vyhľadávanie DNS ===
   150
   151Viď #2539.
   152
   153{{{
   154defaults write ch.sudo.cyberduck connection.dns.ipv6 true
   155}}}
   156
   157=== Obmedzenie šírky pásma ===
   158
   159Viď #1746. Upravte dostupné možnosti (v bajtoch).
   160
   161{{{
   162defaults write ch.sudo.cyberduck queue.bandwidth.options 102400,1073741824
   163}}}
   164
   165=== Značka na ikone v docku ===
   166
   167Pridanie značky s počtom aktívne prebiehajúcich prenosov na ikonu Cyberducku v docku.
   168
   169{{{
   170defaults write ch.sudo.cyberduck queue.dock.badge true
   171}}}
   172 
   173=== Príkazy pre tvorbu výpisov priečinkov (FTP) ===
   174
   175Existuje viacero možností pre nastavenie rôznych príkazov pre tvorbu výpisov priečinkov (`LIST`, `STAT` a `MLSD`) pre FTP. Viď [wiki:help/sk/howto/ftp#Výpispriečinkazlyháalebonezobrazížiadnyobsah Výpis priečinka zlyhá alebo nezobrazí žiadny obsah (FTP)].
   176
   177=== Vypnutie Growl notifikácií ===
   178
   179Pre vypnutie všetkých alebo vybraných notifikácií, otvorte ''System Preferences → Growl → Applications → Cyberduck'' a zvoľte ''Configure... → Notifications''.