Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 3 and Version 4 of help/sk/howto/preferences


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2010 6:10:18 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/preferences

  v3 v4  
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Predvoľby =
  44
  5 == Všeobecné → Prehliadač → Po ukončení aplikácie uložiť pracovný priestor ==
  6 Uloženie všetkých otvorených prehliadačov pri ukončení a obnova ich spojení po reštarte aplikácie.
  7 
  8 == Všeobecné → Prehliadač → Pri štarte aplikácie zobraziť nový prehliadač ==
  9 Zobrazenie prázdneho prehliadača pri štarte aplikácie. Možnosť automaticky nadviazať spojenie s vybranou záložkou.
  10 
  11 == Prehliadač → Všeobecné → Zobrazovať skryté súbory ==
  12 Zobrazenie súborov začínajúcich znakom  `.` a [wiki:help/sk/howto/s3#Verzie  predchádzajúcich revízií (S3)] v prehliadači. Použite ponuku ''Zobrazenie → Zobrazovať skryté súbory'' pre prepínanie režimu platného okna prehliadača.
  13 
  14 == Prehliadač → Všeobecné → V okne informácií vždy zobrazovať platný výber ==
  15 Používanie iba jediného okna ''Informácie'', ktoré sa aktualizuje podľa platného výberu v prehliadači. Ak táto voľba nie je zapnutá, je možné otvoriť viacero okien ''Informácie'' – napríklad pre porovnanie súborov.
  16 
  17 == Externý editor ==
  18 
  19 Viď [wiki:help/sk/howto/edit úprava súborov].
  20 
  21 == Spojenie → Znaková sada ==
  22 Vybraná znaková sada sa použije pre dekódovanie názvov súborov vo výpisoch priečinkov poskytnutých serverom. Je dôležité, aby zodpovedala kódovaniu použitému na serveri, v opačnom prípade nebudú znaky obsahujúce diakritiku zobrazené správne. Najbežnejšie sú `UTF-8` (predvolená), `ISO-8859-2` (ISO Latin 2) a `Windows-1250` (Windows Latin 2). Znakovú sadu možno zmeniť aj individuálne pre jednotlivý prehliadač pomocou ponuky ''Zobrazenie → Znaková sada''.
  23 
  24 == Priebeh → Všeobecné → Prenos súborov ==
  25 Súbory možno prenášať buď použitím existujúceho spojenia prehliadača alebo nadviazaním nového vyhradeného spojenia. Pri použití voľby ''nadviazaním nového spojenia'' sa súbory pridajú do okna priebehu a pre začatie prenosu sa nadviaže nové spojenie so serverom. Pri voľbe ''použitím spojenia prehliadača'' sa pre prenos súborov použije existujúce spojenie prehliadača. Informácia o prebiehajúcom prenose je potom indikovaná len v spodnej časti okna prehliadača (bez detailného zobrazenia priebehu). Prenášané súbory nebudú pridané do okna priebehu. Toto nastavenie je dostupné individuálne pre každú [wiki:help/sk/howto/bookmarks záložku].
  26 
  27 == Priebeh → Oprávnenia ==
  28 
  29 Nastavenia oprávnení sa uplatnia pri pripojení k UNIXovému serveru použitím protokolov [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] alebo [wiki:help/sk/howto/sftp SFTP].
  30 
  31 == Priebeh → Časové údaje ==
  32 
  33 Zachovanie časových údajov (dátumu zmeny) pri odosielaní alebo preberaní súborov. Ak má fungovať [wiki:help/sk/howto/sync synchronizácia], tieto voľby musia byť zapnuté.
  34 
  35 == Priebeh → Filtrovanie ==
  36 Súbory zodpovedajúce určeným regulárnym výrazom možno globálne vylúčiť z prenosov. Používajú sa štanardné regulárne výrazy PERL, vygúglujte si podrobnosti. Najdôležitejšie kvalifikátory sú:
  37 {{{
  38 .       akýkoľvek znak
  39 \d      číslo: [0-9]
  40 \D      nie číslo: [^0-9]
  41 \s      biely znak: [ \t\n\x0B\f\r]
  42 \S      nie biely znak: [^\s]
  43 \w      znak slova: [a-zA-Z_0-9]
  44 \W      nie znak slova: [^\w]
  45 XY      X nasledovaný s Y
  46 X|Y     jeden z X alebo Y
  47 X?      X, raz alebo vôbec nie
  48 X*      X, nula alebo viackrát
  49 X+      X, raz alebo viackrát
  50 }}}
  51 
  52 == Šírka pásma ==
  53 
  54 Je možné obmedziť maximálnu šírku pásma prenosov. Toto je užitočné, ak nechcete aby prenosy zaplnili celú šírku pásma internetového spojenia, čo by mohlo spomaliť iné spojenia.
  55 
  56 == Spojenie → Časové limity ==
  57 
  58 Je možné nastaviť časový limit pre čakanie na odozvu zo servera. Predvolený limit je `30` sekúnd.
  59 
  60 == Spojenie → Zopakovať zlyhané sieťové úlohy ==
  61 
  62 Pre neúspešné prenosy spôsobené problémami so sieťovým pripojením (napríklad nízkou latenciou) možno stanoviť opakovanie s nastaviteľným počtom pokusov.
  63 
  64 == Spojenie → Proxy servery ==
  65 
  66 Viď nadviazanie spojenia cez [wiki:help/sk/howto/connection#Proxyservery proxy] server. Ak je zvolené, proxy nastavenia sa načítajú zo ''System Preferences''.
  67 
  68 == Predvolený obslužný program protokolu ==
  69 
  70 Cyberduck alebo inú aplikáciu tretej strany možno v paneli ''Predvoľby → FTP'', resp. ''Predvoľby → SFTP'' nastaviť ako predvolenú aplikáciu (protocol handler) pre `FTP` a `SFTP` prenosy. Ak potom v inej aplikácii (napríklad vo webovom prehliadači) klikntene na URL odkaz, spustí sa zvolená aplikácia a spracuje ho.
   5Používateľské predvoľby sú vo všeobecnosti diskutované v rámci jednotlivých tém na ich wiki stránkach.
  716
  727== Skryté konfiguračné voľby ==
   
  749 * Na počítači Mac: zapíšte príkaz do okna aplikácie ''Terminal'', stlačte enter a reštartujte Cyberduck.
  7510 * '''Pod Windows nie sú skryté konfiguračné voľby zatiaľ podporované.'''
  76 
  77 === Zdieľanie záložiek medzi rôznymi počítačmi ===
  78 
  79 Viď [wiki:help/sk/howto/bookmarks#Zdieľaniezáložiekmedzirôznymipočítačmi zdieľanie záložiek medzi rôznymi počítačmi].
  8011
  8112=== Neukladať záložky ===
   
  8516}}}
  8617
  87 === Počas preberania nemeniť ikonu dokumentu na Cyberduck ===
   18=== Počas preberania nemeniť ikonu dokumentu na ikonu Cyberduck ===
  8819
  8920{{{
   
  11344}}}
  11445
  115 === Odosielanie s dočasným názvom súboru ===
   46=== Odosielanie s dočasnými názvami súborov ===
  11647
  117 Viď [wiki:help/sk/howto/upload#Možnosťodosielaniasdočasnýmnázvomsúboru možnosť odosielania s dočasným názvom súboru].
   48Viď [wiki:help/sk/howto/upload#Predvoľby možnosť odosielania s dočasnými názvami súborov].
  11849
  11950=== Nenačítavať favicon.ico z webového URL v okne úprav záložky ===
swiss made software