Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 3 (modified by rudo.ba, on Dec 1, 2010 at 2:57:54 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Predvoľby

Všeobecné → Prehliadač → Po ukončení aplikácie uložiť pracovný priestor

Uloženie všetkých otvorených prehliadačov pri ukončení a obnova ich spojení po reštarte aplikácie.

Všeobecné → Prehliadač → Pri štarte aplikácie zobraziť nový prehliadač

Zobrazenie prázdneho prehliadača pri štarte aplikácie. Možnosť automaticky nadviazať spojenie s vybranou záložkou.

Prehliadač → Všeobecné → Zobrazovať skryté súbory

Zobrazenie súborov začínajúcich znakom . a predchádzajúcich revízií (S3) v prehliadači. Použite ponuku Zobrazenie → Zobrazovať skryté súbory pre prepínanie režimu platného okna prehliadača.

Prehliadač → Všeobecné → V okne informácií vždy zobrazovať platný výber

Používanie iba jediného okna Informácie, ktoré sa aktualizuje podľa platného výberu v prehliadači. Ak táto voľba nie je zapnutá, je možné otvoriť viacero okien Informácie – napríklad pre porovnanie súborov.

Externý editor

Viď úprava súborov.

Spojenie → Znaková sada

Vybraná znaková sada sa použije pre dekódovanie názvov súborov vo výpisoch priečinkov poskytnutých serverom. Je dôležité, aby zodpovedala kódovaniu použitému na serveri, v opačnom prípade nebudú znaky obsahujúce diakritiku zobrazené správne. Najbežnejšie sú UTF-8 (predvolená), ISO-8859-2 (ISO Latin 2) a Windows-1250 (Windows Latin 2). Znakovú sadu možno zmeniť aj individuálne pre jednotlivý prehliadač pomocou ponuky Zobrazenie → Znaková sada.

Priebeh → Všeobecné → Prenos súborov

Súbory možno prenášať buď použitím existujúceho spojenia prehliadača alebo nadviazaním nového vyhradeného spojenia. Pri použití voľby nadviazaním nového spojenia sa súbory pridajú do okna priebehu a pre začatie prenosu sa nadviaže nové spojenie so serverom. Pri voľbe použitím spojenia prehliadača sa pre prenos súborov použije existujúce spojenie prehliadača. Informácia o prebiehajúcom prenose je potom indikovaná len v spodnej časti okna prehliadača (bez detailného zobrazenia priebehu). Prenášané súbory nebudú pridané do okna priebehu. Toto nastavenie je dostupné individuálne pre každú záložku.

Priebeh → Oprávnenia

Nastavenia oprávnení sa uplatnia pri pripojení k UNIXovému serveru použitím protokolov FTP alebo SFTP.

Priebeh → Časové údaje

Zachovanie časových údajov (dátumu zmeny) pri odosielaní alebo preberaní súborov. Ak má fungovať synchronizácia, tieto voľby musia byť zapnuté.

Priebeh → Filtrovanie

Súbory zodpovedajúce určeným regulárnym výrazom možno globálne vylúčiť z prenosov. Používajú sa štanardné regulárne výrazy PERL, vygúglujte si podrobnosti. Najdôležitejšie kvalifikátory sú:

.	akýkoľvek znak
\d	číslo: [0-9]
\D	nie číslo: [^0-9]
\s	biely znak: [ \t\n\x0B\f\r]
\S	nie biely znak: [^\s]
\w	znak slova: [a-zA-Z_0-9]
\W	nie znak slova: [^\w]
XY 	X nasledovaný s Y
X|Y	jeden z X alebo Y
X? 	X, raz alebo vôbec nie
X*	X, nula alebo viackrát
X+	X, raz alebo viackrát

Šírka pásma

Je možné obmedziť maximálnu šírku pásma prenosov. Toto je užitočné, ak nechcete aby prenosy zaplnili celú šírku pásma internetového spojenia, čo by mohlo spomaliť iné spojenia.

Spojenie → Časové limity

Je možné nastaviť časový limit pre čakanie na odozvu zo servera. Predvolený limit je 30 sekúnd.

Spojenie → Zopakovať zlyhané sieťové úlohy

Pre neúspešné prenosy spôsobené problémami so sieťovým pripojením (napríklad nízkou latenciou) možno stanoviť opakovanie s nastaviteľným počtom pokusov.

Spojenie → Proxy servery

Viď nadviazanie spojenia cez proxy server. Ak je zvolené, proxy nastavenia sa načítajú zo System Preferences.

Predvolený obslužný program protokolu

Cyberduck alebo inú aplikáciu tretej strany možno v paneli Predvoľby → FTP, resp. Predvoľby → SFTP nastaviť ako predvolenú aplikáciu (protocol handler) pre FTP a SFTP prenosy. Ak potom v inej aplikácii (napríklad vo webovom prehliadači) klikntene na URL odkaz, spustí sa zvolená aplikácia a spracuje ho.

Skryté konfiguračné voľby

Existujú nastavenia, ktoré ešte nie sú priamo dostupné v používateľskom rozhraní predvolieb, nakoľko nie sú považované za stabilné, resp. nie sú vo všeobecnom záujme. Zapnutie požadovanej funkcie:

  • Na počítači Mac: zapíšte príkaz do okna aplikácie Terminal, stlačte enter a reštartujte Cyberduck.
  • Pod Windows nie sú skryté konfiguračné voľby zatiaľ podporované.

Zdieľanie záložiek medzi rôznymi počítačmi

Viď zdieľanie záložiek medzi rôznymi počítačmi.

Neukladať záložky

defaults write ch.sudo.cyberduck favorites.save false

Počas preberania nemeniť ikonu dokumentu na Cyberduck

defaults write ch.sudo.cyberduck queue.download.updateIcon false

Vypnúť podporu pre Bonjour

defaults write ch.sudo.cyberduck rendezvous.enable false

Predvolené neoznačenie položky Pridať do kľúčenky v prihlasovacom dialógu

Po úspešnom prihlásení nepridávať heslo do kľúčenky.

defaults write ch.sudo.cyberduck connection.login.addKeychain false

Nepoužívať karanténu pre prevzaté súbory

Nezapisovať atribút karantény do prevzatých súborov. Use this if the Are you sure you want to open it? dialogue bugs you too often.

defaults write ch.sudo.cyberduck queue.download.quarantine false

Odosielanie s dočasným názvom súboru

Viď možnosť odosielania s dočasným názvom súboru.

Nenačítavať favicon.ico z webového URL v okne úprav záložky

defaults write ch.sudo.cyberduck bookmark.favicon.download false

Úprava veľkosti písma v prehliadači

defaults write ch.sudo.cyberduck browser.font.size 18

Rozšírené názvy súborov

Definujte vlastný formát zobrazovania názvov súborov použitím:

defaults write ch.sudo.cyberduck browser.duplicate.format "{0} ({1}){2}"

kde zástupné symboly budú nahradené

  • {0} so základným názvom súboru
  • {1} s časovou značkou súboru
  • {2} s príponou v tvare .extension, ak sa vyskytuje v pôvodnom názve súboru.

Po odpojení zobraziť zoznam záložiek

defaults write ch.sudo.cyberduck browser.disconnect.showBookmarks true

Uprednostniť IPv6 adresy pre vyhľadávanie DNS

Viď #2539.

defaults write ch.sudo.cyberduck connection.dns.ipv6 true

Obmedzenie šírky pásma

Viď #1746. Upravte dostupné možnosti (v bajtoch).

defaults write ch.sudo.cyberduck queue.bandwidth.options 102400,1073741824

Značka na ikone v docku

Pridanie značky s počtom aktívne prebiehajúcich prenosov na ikonu Cyberducku v docku.

defaults write ch.sudo.cyberduck queue.dock.badge true

Príkazy pre tvorbu výpisov priečinkov (FTP)

Existuje viacero možností pre nastavenie rôznych príkazov pre tvorbu výpisov priečinkov (LIST, STAT a MLSD) pre FTP. Viď Výpis priečinka zlyhá alebo nezobrazí žiadny obsah (FTP).

Vypnutie Growl notifikácií

Pre vypnutie všetkých alebo vybraných notifikácií, otvorte System Preferences → Growl → Applications → Cyberduck a zvoľte Configure... → Notifications.

swiss made software