Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 3 and Version 4 of help/sk/howto/s3


Ignore:
Timestamp:
Nov 8, 2010 8:25:20 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/s3

  v3 v4  
  1 '''Contributions to this help are welcome! This is a Wiki, you can edit the pages. The [wiki:help/en/howto/s3 English] documentation is more complete.'''
  2 
  31[[TOC()]]
  42
  5 = [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Podpora pre Amazon S3 =
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Amazon S3 =
  64
  7 Prenos súborov na váš [http://aws.amazon.com/s3 S3] účet a prehliadanie S3 úložísk hierarchickým spôsobom, podobne ako pri iných vzdialených súborových systémoch podporovaných aplikáciou Cyberduck.
   5Nahrajte súbory na váš účet [http://aws.amazon.com/s3 S3] a prehliadajte buckety S3 a súbory hierarchickým spôsobom, podobne ako pri iných vzdialených súborových systémoch podporovaných Cyberduckom. Stručný prehľad o možnostiach Amazon S3 možno nájsť v [http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_S3 článku] na Wikipedii.
  86
  9 === Spojenie so službou Amazon S3 ===
   7== Pripojenie k Amazon S3 ==
  108
  11 Pre spojenie sú potrebné prihlasovacie údaje (''Access Key ID'' a ''Secret Access Key'') zo stránky s informáciami o vašom účte služby Amazon Web Services (hľadajte ''AWS Access Identifiers'').
   9Musíte získať prihlasovacie údaje (''ID prístupového kľúča'' a ''Tajný prístupový kľúč'') k vášmu [http://aws.amazon.com/account/ účtu] služby Amazon Web Services zo [http://aws-portal.amazon.com/gp/aws/developer/account/index.html?action=access-key stránky] ''AWS Access Identifiers''. Pri prihlasovaní k S3 z programu Cyberduck budete vyzvaní na zadanie údajov ''ID prístupového kľúča'' (Access Key ID) ako používateľské meno a ''Tajný prístupový kľúč'' (Secret Access Key) ako heslo.
   10
   11=== Externé buckety ===
   12
   13Je možné aj pripojenie k bucketu, ktorý nevlastníte (a preto sa nezobrazuje v zozname po prihlásení ako je uvedené vyššie). K cudzím bucketom môžete pristupovať, pokiaľ vám k nim ACL umožňuje prístup. Bucket ku ktorému sa chcete pripojiť zadajte ako hostname, napríklad `<bucketname>.s3.amazonaws.com`. Vaše vlastné buckety sa v tomto prípade nezobrazia, len požadované cudzie (ale vám sprístupnené).
   14
   15=== Ďalší poskytovatelia S3 ===
   16
   17Existuje množstvo ďalších poskytovateľov (mimo Amazonu) poskytujúcich kompatibilné S3 riešenia.
   18 * [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage]
   19 * [wiki:help/sk/howto/eucalyptus Eucalyptus Walrus]
   20 * [wiki:help/sk/howto/dunkel Dunkel Cloud Storage]
   21
   22=== Použitie S3 bez SSL ===
   23
   24'''Nie je odporúčané povoliť túto možnosť pripojenia k Amazon S3.'''
   25
   26Ak v lokálnej sieti používate vlastnú implementáciu S3 a nemôžete sa pripojiť využitím SSL, môžete povoliť [wiki:help/en/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skytú konfiguračnú možnosť] pre pripojenie využitím HTTP bez zabezpečenia.
   27
   28{{{
   29defaults write ch.sudo.cyberduck protocol.s3.enable true
   30}}}
   31
   32Následne v nastaveniach [wiki:help/sk/howto/connection pripojenia] a [wiki:help/sk/howto/bookmarks záložiek] pribudne medzi podporovanými protokolmi možnosť ''S3/HTTP (Amazon Simple Storage Service)''.
   33
   34=== Trieda úložiska ===
   35
   36Pre zníženie ceny ukladania nekritických – reprodukovateľných dát možno využiť možnosť ukladať ich so zníženou úrovňou redundancie (RRS). Predvolenú triedu úložiska možno nastaviť v paneli ''Predvoľby → S3''. [wiki:help/sk/howto/info#CloudProviderS3CloudFilesPanel Zmenu triedy úložiska] už nahratých súborov možno vykonať v paneli ''Súbor → Informácie → S3''.
   37
   38== Buckety ==
   39
   40Pre vytvorenie nového [http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/2006-03-01/index.html?UsingBucket.html bucketu] vo vašom účte, prejdite do koreňového priečinka a vyberte ponuku ''Súbor → Nový priečinok…'' Umiestnenie bucketu si môžete vybrať v paneli ''Predvoľby → S3''. Pozor, Amazon účtuje rôzne ceny pre jednotlivé umiestnenia. Po vytvorení už nemáte možnosť zmeniť zvolené umiestnenie bucketu. Podporované umiestnenia sú:
   41 * EÚ (Írsko)
   42 * US štandard
   43 * US západ (severná Kalifornia)
   44 * Ázia a Tichomorie (Singapur)
   45
   46'''Dôležité''': nakoľko názov bucketu musí byť globálne unikátny, jeho vytvorenie môže ľahko zlyhať v prípade, ak jeho meno už použil niekto iný. Preto nepoužívajte bežné názvy ako ''media'' alebo ''images'' a podobne.
   47
   48=== Protokolovanie prístupu k bucketu ===
   49
   50Ak je povolená táto voľba v paneli ''Súbor →  Informácie'' pre bucket alebo akýkoľvek súbor v ňom obsiahnutý, budú dostupné logovacie záznamy pre tento bucket pravidelne zoskupované do logovacích súborov umiestňovaných do `<bucketname>/logs`.
   51
   52Ak chcete prepnúť logovanie prístupu pre ''CloudFront'', vyberte panel [wiki:help/en/howto/cloudfront#CloudFrontAccessLogging Distribúcia] v paneli ''Súbor → Informácie''.
   53
   54== Priečinky ==
   55
   56Vytvorenie priečinka vo vnútri bucketu vytvorí zástupný objekt pomenovaný po priečinku, nemajúci žiadny dátový obsah a mimetype `application/x-directory`.
   57
   58=== Podporované formáty zástupných objektov tretích strán ===
   59
   60 * Priečinky vytvorené pomocou [http://aws.amazon.com/console/ AWS Management Console]. 
   61
   62== Kontrola prístupu (ACL) ==
   63Amazon S3 používa nastavenia v prístupovom kontrolnom zozname (ACL) pre správu toho, kto môže pristupovať k položkám umiestneným v S3. V predvolenom stave sú všetky buckety a objekty vytvorené v S3 prístupné výhradne majiteľovi účtu. ACL možno upraviť v paneli ''Súbor → Informácie → Oprávnenia''.
   64
   65[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/s3/ACLs.png)]]
   66
   67=== Oprávnený všeobecný používateľský ID ===
   68Ak zadáte používateľský ID neznámy pre AWS, zobrazí sa chybová správa `S3 Error Message. Bad Request. Invalid id.`
   69=== Oprávnená emailová adresa ===
   70Ak zadáte emailovú adresu neznámu pre AWS, zobrazí sa chybová správa `S3 Error Message. Bad Request. Invalid id.` Ak je pre danú emailovú adresu u AWS registrovaných viacero účtov, zobrazí sa chybová správa `Bad Request. The e-mail address you provided is associated with more than one account. Please retry your request using a different identification method or after resolving the ambiguity.`
   71=== Oprávnená skupina „Všetci používatelia“ ===
   72Skupine musíte schváliť `http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers` oprávnenia pre čítanie vašich objektov, ak ich chcete sprístupniť komukoľvek prostredníctvom bežného webového prehliadača.
   73
   74Ak je zapnuté [wiki:help/sk/howto/s3#BucketAccessLogging protokolovanie prístupu k bucketu], ACL bucketu bude mať pre oprávnenú skupinu `http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery` oprávnenia `READ_ACP` a `WRITE`.
   75
   76=== Predvolené ACL ===
   77Použité ACL pre novonahraté súbory závisí na nastaveniach v paneli ''Predvoľby → Priebeh → Oprávnenia → Odoslanie''. Ak chcete aby boli odoslané súbory prístupné komukoľvek pomocou prehliadača, nastavte nasledovné:
   78 * Ak ste pre odoslanie vybrali možnosť zmeniť oprávnenia ''na oprávnenia lokálneho súboru alebo priečinka'', potom označte prístupové oprávnenia súboru vo ''Finder.app''. Ak majú ''everyone'' (všetci) povolený prístup pre čítanie v sekcii ''Sharing & Permissions'' okna ''Info'' Findera, vybraný súbor by mal mať `READ` ACL v S3 pre `http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers`.
   79 * Ak ste pre odoslanie vybrali možnosť nastaviť predvolené oprávnenia, uistite sa že je pre položku ''Ostatní'' označená voľba ''Čítanie''.
   80
   81== Verzie ==
   82[http://aws.amazon.com/s3/faqs/#What_is_Versioning Verzioning] pre individuálne buckety možno povoliť v paneli ''Súbor → Informácie → S3''. Všetky revízie súboru možno v prehliadači zobraziť výberom ponuky ''Zobrazenie → Zobraziť skryté súbory''.
   83
   84=== Obnovenie ===
   85Pre obnovenie predchádzajúcej verzie (teda urobiť z nej platnú verziu), vyberte ponuku ''Súbor → Vrátiť''.
   86
   87=== Odstránenie multifaktorovej autentifikácie (MFA) ===
   88Pre povolenie voľby ''Odstrániť multifaktorovú autentifikáciu (MFA)'' je potrebné zakúpiť kompatibilné [http://aws.amazon.com/mfa/ autentifikačné zariadenie]. MFA možno prepínať v paneli ''Súbor → Informácie → S3''. Ak je povolená, pri prihlasovaní budete vyzvaní na zadanie čísla zariadenia a jednorazového tokenu. Nikdy opakovane nezadávajte token, ktorý ste už predtým použili. Token je platný len pre jednu žiadosť. Počkajte kým predchádzajúci token nezmizne z obrazovky zariadenia a následne si vyžiadajte nový.
   89
   90[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/s3/MFA%20Credentials.png)]]
   91
   92== Verejné umiestnenia ==
   93Máte prístup ku všetkým URL (vrátane z [wiki:help/sk/howto/cloudfront CDN] konfigurácií) výberom ponuky ''Úpravy → Kopírovať umiestnenie'' a ''Súbor → Otvoriť umiestnenie''.
   94[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/s3/Copy%20URLs.png)]]
   95
   96
   97=== Podpísané dočasné umiestnenia ===
   98Kopírujte podpísané URL z panelu ''Súbor → Informácie → S3''. Verejný prístup k URL je garantovaný po dobu 24 hodín (v predvolenom nastavení).
   99
   100 * Životnosť verejne dostupných automaticky expirujúcich podpísaných URL možno nastaviť použitím [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skrytej voľby] {{{s3.url.expire.seconds}}}.
   101
   102{{{
   103defaults write ch.sudo.cyberduck s3.url.expire.seconds 86400
   104}}}
   105
   106=== BitTorrent umiestnenia ===
   107
   108Pre získanie torrentového URL vybraného súboru použite panel ''Súbor →  Informácie → S3''. ACL objektu musí umožňovať anonymné čítanie. Dôležité upozornenie: súbor .torrent popisujúci objekt umiestnený v Amazon S3 bude vygenerovaný až pri prvej požiadavke. Generovanie .torrent súboru zaberie čas úmerný veľkosti objektu. Pri veľkých objektoch tento môže byť významný. Preto pred zverejnením torrentového odkazu odporúčame vykonať prvú (vlastnú) požiadavku. Službe Amazon S3 môže odozva na prvú požiadavku trvať aj niekoľko minút (kým vygeneruje súbor .torrent). Pokiaľ nezaktualizujete predmetný objekt, následné žiadosti o .torrent budú rýchle.
   109
   110== Metadáta ==
   111
   112Môžete upravovať štandardné a tiež pridávať [wiki:help/en/howto/info#MetadataHTTPheaders vlastné hlavičky HTTP] k súborom pre uloženie [http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/index.html?UsingMetadata.html metadát]. Hlavičky možno upravovať v paneli ''Súbor → Informácie → S3''.
   113
   114Viď wiki stránku pre [wiki:help/sk/howto/info#MetadataHTTPheaders panel Informácie].
   115
   116=== Nastavenie vyrovnávacej pamäte ===
   117
   118Táto voľba umožňuje nastaviť, ako dlho môže klient pristupujúci k objektom vášho bucketu ukladať ich obsah do vyrovnávacej pamäte (cache) a tým obmedziť počet prístupov k úložisku S3. V spojení s Amazon CloudFront možno kontrolovať dobu, počas ktorej objekt zotrvá v dočasnom umiestnení – kým neexpiruje. Po expirácii objektu, akonáhle ho dočasné umiestnenie potrebuje znovu dodať, sa preň CloudFront musí vrátiť k pôvodnému serveru. V predvolenom nastavení všetky objekty automaticky expirujú po 24 hodinách (ak nie je nastavená žiadna vlastná hlavička `Cache-Control`.
   119
   120Pri pokuse o pridanie vlastnej `Cache-Control` hlavičky v paneli [wiki:help/sk/howto/info Informácie] je predvolené nastavenie `Cache-Control: public,max-age=2052000`, čo znamená expiráciu vyrovnávacej pamäte za jeden mesiac (v sekundách viac či menej `60*60*24*30`).
   121
   122 * Vlastnú predvolenú hodnotu možno nastaviť pomocou [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skrytej konfiguračnej voľby] `s3.cache.seconds`.
   123
   124{{{
   125defaults write ch.sudo.cyberduck s3.cache.seconds 2052000
   126}}}
   127
   128 * [http://docs.amazonwebservices.com/AmazonCloudFront/latest/GettingStartedGuide/index.html?NextSteps.html Amazon CloudFront a váš živý systém].
   129 * Čítajte viac o [http://docs.amazonwebservices.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/index.html?Expiration.html expirácii objektov Amazon CloudFront].
   130
   131'''Tip:''' pre ladenie HTTP hlavičiek použite `curl -I <http://<bucketname>.s3.amazonaws.com/<key>`
   132
   133== Distribúcia (CDN) ==
   134
   135Viď [wiki:help/sk/howto/cloudfront Amazon CloudFront distribúcia].
   136
   137== Problémy ==
   138=== Overenie dôveryhodnosti SSL certifikátu ===
   139
   140Pri výpise bucketu obsahujúceho v názve znak `.` spojenie oznámi chybu overenia dôveryhodnosti ''The certificate is not valid (host name mismatch)'' pre zástupný certifikát `*.s3.amazonaws.com`. Vzhľadom na to, že zástupca sa vzťahuje len na jednu úroveň v doménovom názve, musíte manuálne schváliť tento certifikát.
   141
   142== Odkazy ==
   143 * [http://aws.amazon.com/s3/faqs/ Amazon Simple Storage Service – často kladené otázky]
   144 * [http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest Amazon Simple Storage Service – príručka vývojára]