Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 5 and Version 6 of help/sk/howto/sftp


Ignore:
Timestamp:
Dec 19, 2010 7:34:45 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/sftp

  v5 v6  
  99== Konfigurácia interoperability OpenSSH ==
  1010
  11 The following configuration options from `~/.ssh/config` are supported for SFTP connections:
  12  * ''IdentityFile'' for public key authentication.
  13  * ''HostName'' aliases.
  14  * ''User'' preference for login credentials.
   11Pre SFTP pripojenia sú v `~/.ssh/config` podporované nasledovné možnosti:
   12 * ''IdentityFile'' pre autentifikáciu verejným kľúčom.
   13 * Zástupcovia ''HostName''.
   14 * Predvoľby ''User'' pre prihlasovacie údaje.
  1515
  16 Host keys are checked against and written to `~/ssh/known_hosts` when accepted.
   16Skontrolované vzdialené kľúče sú po akceptovaní zapísané do `~/ssh/known_hosts`.
  1717
  18 A [wiki:help/sk/howto/bookmarks bookmark] will update its public key authentication setting from the ''IdentityFile'' configuration in `~/.ssh/config`. Also when opening a new [wiki:help/sk/howto/connection#Tlačidlomvriadkunástrojov connection] using ''File → Open Connection…'', ''IdentityFile'' and ''User'' parameters in the OpenSSH user config file are auto completed.
   18[wiki:help/sk/howto/bookmarks Záložka] zaktualizuje svoje nastavenie autentifikácie verejným kľúčom podľa konfigurácie ''IdentityFile'' v `~/.ssh/config`. Po nadviazaní nového [wiki:help/sk/howto/connection#Tlačidlomvriadkunástrojov spojenia] príkazom ''Súbor → Nadviazať spojenie…'' budú v konfiguračnom súbore OpenSSH user automaticky doplnené parametre ''IdentityFile'' a ''User''.
  1919
  2020Príklad konfigurácie:
   
  2626}}}
  2727
  28 Contrary to ''OpenSSH'', we do '''not''' use the keys named `~/.ssh/identity`, `~/.ssh/id_rsa` or `~/.ssh/id_dsa` by default.
   28Na rozdiel od ''OpenSSH'', my v predvolenom nastavení '''nepoužívame''' kľúče s názvami `~/.ssh/identity`, `~/.ssh/id_rsa` alebo `~/.ssh/id_dsa`.
  2929
  3030== Autentifikácia verejným kľúčom ==