Cyberduck Mountain Duck CLI

Pomocník pre Cyberduck / Howto? / Prenosy súborov

Pokračovanie a opätovný prenos

Tlačidlo Pokračovať sa pokúsi dokončiť prenos, ktorý bol predtým prerušený. Pozor: niektoré servery nemusia podporovať obnovovanie prenosov – vtedy dôjde o opakovanému prenosu.

Prerušenie

Prenos možno prerušiť použitím tlačidla Stop v riadku nástrojov.

Otvorenie prevzatých súborov

Prevzatý súbor alebo priečinok možno otvoriť použitím tlačidla Otvoriť v riadku nástrojov. Pred otvorením súboru sa môže zobraziť varovné hlásenie. Viď karanténa prevzatých súborov.

Zobrazenie prevzatých súborov

Použitím tlačidla Zobraziť vo Finderi v riadku nástrojov možno prevzaté súbory zobraziť vo Finder.app.

Šírka pásma

Je možné obmedziť maximálnu šírku pásma prenosov. Toto je užitočné, ak nechcete aby prenosy zaplnili celú šírku pásma internetového spojenia, čo by mohlo spomaliť iné spojenia. Maximálnu povolenú šírku pásma vybraného prenosu možno nastaviť použitím rozbaľovacej ponuky v pravom dolnom rohu okna Priebeh. Predvolené nastavenie je konfigurovateľné v paneli Predvoľby → Šírka pásma.

Počet konkurenčných prenosov

Maximálny počet povolených konkurečných prenosov možno obmedziť pomocou prepínača v pravom dolnom rohu okna Priebeh.

Predvoľby

Priebeh → Všeobecné → Prenos súborov

Súbory možno prenášať buď použitím existujúceho spojenia prehliadača alebo nadviazaním nového vyhradeného spojenia. Pri použití voľby nadviazaním nového spojenia sa súbory pridajú do okna priebehu a pre začatie prenosu sa nadviaže nové spojenie so serverom. Pri voľbe použitím spojenia prehliadača sa pre prenos súborov použije existujúce spojenie prehliadača. Informácia o prebiehajúcom prenose bude indikovaná len v spodnej časti okna prehliadača (bez detailného zobrazenia priebehu). Prenášané súbory nebudú pridané do okna priebehu. Toto nastavenie je dostupné aj individuálne pre každú záložku.

Ak váš server umožňuje výhradne jedno spojenie pre daného používateľa, použite na prenos pripojenie prehliadača. Toto spôsobí nemožnosť prehliadania súborov a priečinkov počas prebiehajúceho prenosu.

Priebeh → Všeobecné → Prevzatie/Odoslanie → Existujúce súbory

  • Spýtať sa. Pre každý prenos sa spýtať čo spraviť.
  • Prepísať. Prepísať existujúce súbory na mieste určenia.
  • Pokračovať. Preskočiť existujúce súbory rovnakej veľkosti, pridať ak sa veľkosti súborov líšia.
  • Premenovať. Premenovať prenášaný súbor pridaním časovej značky do jeho názvu súboru.
  • Premenovať existujúci. Premenovať súbor existujúci na mieste určenia pridaním časovej značky do jeho názvu súboru.
  • Preskočiť. Preskočiť všetky existujúce súbory.

Priebeh → Filtrovanie

Súbory zodpovedajúce určeným regulárnym výrazom možno globálne vylúčiť z prenosov. Používajú sa štanardné regulárne výrazy PERL, vygúglujte si podrobnosti. Najdôležitejšie kvalifikátory sú:

.	akýkoľvek znak
\d	číslo: [0-9]
\D	nie číslo: [^0-9]
\s	biely znak: [ \t\n\x0B\f\r]
\S	nie biely znak: [^\s]
\w	znak slova: [a-zA-Z_0-9]
\W	nie znak slova: [^\w]
XY 	X nasledovaný s Y
X|Y	jeden z X alebo Y
X? 	X, raz alebo vôbec nie
X*	X, nula alebo viackrát
X+	X, raz alebo viackrát

Predvolený vzor vylučuje metadáta súborov z bežných softvérových revízií.

.*~\..*|\.DS_Store|\.svn|CVS

Priebeh → Oprávnenia

Nastavenia oprávnení sa uplatnia pri pripojení k UNIXovému serveru použitím protokolov FTP alebo SFTP.

Priebeh → Časové údaje

Zachovanie časových údajov (dátumu zmeny) pri odosielaní alebo preberaní súborov. Ak má fungovať synchronizácia, tieto voľby musia byť zapnuté.

Last modified on Dec 5, 2010 at 5:34:12 PM Last modified on Dec 5, 2010 5:34:12 PM
swiss made software